Søke om helse og omsorgstenester

Ørsta kommune tilbyr nødvendig helse- og omsorgstenester til heimebuande tilpassa brukern sine behov og målsettingar. Målsettinga med alle helse- og omsorgstenestene er å bidra til at kvar einskilde skal få bu heime lengst mogeleg.

Tildeling og koordinering tek i mot og behandlar søknader om kommunale helse og omsorgstenester og vurderer behov for koordinerte tenester/ individuell plan. Tildelingskontoret gir informasjon og rettleiing, gjennomfører kartlegging og samarbeider med alle tenesteytane einingar innanfor helse og omsorgstenester i kommunen.

Tildelingskontoret held til i 1. etg på rådhuset og du kan nå oss på telefon 700 49 700.

Du kan søke digitalt: 

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester

Søknadsskjema omsorgsbustad

Søknadsskjema omsorgsstønad

Kvardagsrehabilitering

Tverrfagleg rehabilitering med fokus på eigenmestring og trening i eigen heim i ei avtalt tidsperiode. Treninga er tilpassa brukaren sine eigne mål.

Formål med tenesta er å vere aktiv lengst mogeleg i eige liv – i eigen heim.«Kva er viktig for deg» for å meistre i din kvardag?
 

Kven kan få tenesta?

 • Du som søkjer om helse- og omsorgstenester for første gong eller søkjer om meir teneste.
 • Du som har vore innlagt i sjukehus og opplever behov for hjelp i kvardagen etter sjukdom/skade.
 • Du som bur heime, men ikkje lenger har same funksjon som før og som strevar med å meistre t.d. personleg stell, matlaging eller andre daglege aktivitetar.
   

Kva kan du forvente?

Treningsarenaen vil vere i din eigen heim. Tverrfalgeg team (ergoterapeut, sjukepleiar og fysioterapeut) vil saman med deg utarbeide ein rehabiliteringsplan, trene på det som er viktig for deg og evaluere opplegget undervegs.

Dersom du ynskjer det vert sluttrapport sendt til fastlege.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her.
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast innan 3 veker etter at den er motteke

 

Meir om kvardagsrehabilitering


 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit varslingsystem for å tilkalle hjelp ved akutt hending. Alarmen er ein liten radiosendar/knapp, som for eksempel kan berast som eit kjede rundt halsen.

Ved aktivering av alarmen vert kommunal vaktteneste varsla. Vakttenesta vil formidle kontakt vidare til dei som er oppført på varslingslista.

Formål med tenesta er å bidra til å auka tryggleik i heimesituasjonen og førebygge behov for andre helse- og omsorgstenester.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre, funksjonshemma og andre med langvarig sjukdom, som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søkje om å få tildelt tryggleiksalarm.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her. 
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om tryggleiksalarm

 

Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i eigen heim.

Formål med tenesta er at du gjennom tildelt praktisk bistand får hjelp til reingjering av huset slik at du kan leve og bu sjølstendig i eigen bustad.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre,  funksjonhemma og andre med langvarig sjukdom, som ikkje klarer å utføre allminnelege reinhaldsoppgåver sjølv.
 

Kva kan du forvente?

Allminneleg reinhald av rom som vert nytta til dageleg. Etter nærare avtale hjelp til støvtørking, klessvask og sengeskift.

Ørsta kommune ynskjer å legge til rette for at du sjølv kan delta til i arbeidet utifrå dine ressursar.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om Heimehjelp / HBO

 

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie yter personleg rettleiing og hjelp til eldre, sjuk eller andre med funksjonsnedsetting som bur heime

Formål med tenesta er å dekke nødvendig helse og omsorgsbehov i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre,  funksjonhemma og andre med langvarig sjukdom som har behov for personleg helsehjelp.
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgshjelp, som td. Rettleiing/opplæring, hjelp med medisinhåndtering, personleg stell, sårbehandling, hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk.

Ørsta kommune ynskjer å legge til rette for auka eigenomsorg og aktivitet, utifrå dine ressursar.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om heimeteneste / HBO

 

Matombering

Ørsta kommune tilbyr middagsombering/matombering til heimebuande som ikkje klarer å lage middag sjølv eller på anna måte ivareta sitt ernæringsbehov.

Formål med tenesta er å gjere det mogeleg å bu lengst mogeleg i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Heimebuande som pga. helseplager, funksjonstap, ernæringsvanskar eller behov for speisalkost/diett, som ikkje klarer å ivareta fullverdig kosthold.
 

Kva kan du forvente?

Middagen vert levert varm heim til deg i varmeisolerande emballasje. Maten vert køyrd ut mellom kl. 14- 17. Utkøyring er inkludert i prisen.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Brosjyre

Støttekontakt

Er ei teneste som skal bidra til å auke sosial deltaking i kvardagen og leggje til rette for ei meiningsfull fritid. Aktivitetar som støttekontakt kan bidra med, kan vere; turar og trening, besøke vener/familie, cafebesøk eller andre kultrurelle arrangement.
 

Kven kan få tenesta?

Personar som har utfordringar med å delta på sosiale arenaer eller vere aktiv på fritida utan hjelp frå andre.
 

Kva kan du forvente?

Støttekontakt vert innvilga enten som individullt tilbodeller som deltaker igruppe tilbod. I tildelinga av støttekontakt vert det lagt stor vekt på kjemi og trivsel for å nå den enkelte sine målsesettingar. Støttekontakt får rettleiing etter behov.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis. Brukaren må pårekne å dekke sine eigne utgifter knytt til aktivitetane.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om støttekontakt


 

Dagsenter for eldre

Ørsta kommune har dagtilbod for eldre på Ørstaheime måndag til fredag. Dagtilbodet er fordelt på Hagestova og Skålastova. Hagestova er tilrettelagt for brukera med demens/kognitiv svekking. Vedr. dagtilbod ved Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen; ta kontakt med aktuell institusjon for meir informasjon.

Formål med tenesta: er å tilby ein sosial møteplass og stimulere til aktivitet i eit fellesskap med andre.
 

Kven kan få tenesta?

Heimebuande som har behov for sosial stimulering og aktivisering. Tenesta blir tildelt individuellt med ein eller fleire dagar i veka.
 

Kva kan du forvente?

Felles måltid, sosial samvær, aktivitar som trim, hobby, gruppeaktivitetar, tur, underholdning og andakt. Tenesta inkluderer frukost, middag, ettermiddagskaffi, skyss i felles buss til/frå dagavdelinga dersom behov.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatser
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Avlasting for pårørande
 • Avlasting
 • Avlasting for eldre
 • Avlasting for unge
Brukarstyrt personleg assistent (BPA)

Er ei alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for personar med eit omfattande hjelpebehov.

BPA inneber at brukaren, eller andre som kan representere brukaren, påtek seg rolla som arbeidsleiar. Arbeidsleiaren har ansvar for organisering og innhald i tenesta for å dekke brukaren sine behov for bistand.

Formålet er at brukaren skal medverke over eigen livssituasjon og i større grad kunne leve eit aktivt og mest mogleg sjølvstendig og uavhengig liv.
 

Kven kan få tenesta?

 Personar med eit omfattande og langvarig hjelpebehov
 

Kva kan du forvente?

Du får ein assistent som gir deg personleg og praktisk bistand i kvardagen etter dine hjelpebehov.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis .Dersom deler av tenesta er innvilga for å dekke praktisk bistand/daglege gjermål (heimehjelp) må du betale utifrå gjeldande betalingssatsar – lenke til betalingssatsar
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om BPA

 

Omsorgsbustad

Ørsta kommune har ulike omsorgsbustadar for utleige. Omsorgsbustadane er i stor grad tilpassa personar som har behov for tilrettelagt bustad for å kunne motta nødvendige helse- og omsorgstenester.

Nokre bustadar har bemanning delar av døgnet, andre har avtalte besøk ut frå kva type teneste brukaren har behov for. Desse bustadane stiller krav til brukaren sitt funksjonsnivå og behov for kommunale tenester.
 

Kven kan få bustad?

Personar som har store problem med å klare seg i eigen bustad eller som er vanskelegstilt på bustadmarknaden.
 

Kva kan du forvente?

Du får tilbod om ein bustad utifrå dine behov. Dersom det ikkje er ledig bustad å tildele, vert det gjeve avslag på søknaden og får tilbod om å stå på venteliste ut året.
 

Kva kostar det?

Du betaler månadleg leige som framgår av husleigekontrakt. For nærare opplysningar ta kontakt med tildelingskontoret
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her:

Søknadsskjema


Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan ytast til personar som har særleg store omsorgsoppgåver knytt til mindreårige barn eller andre nærtståande familiemedlemmar som har eit omfattande, langvarig og særleg tyngande hjelpebehov.

Formålet med omsorgsstønad er å sikre forsvarleg omsorg for den som treng hjelp i dagleglivet og vert ofte gitt i kombinasjon med andre tenester.
 

Kven kan få tenesta?

Til personar som har særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen.
 

Kva kan du forvente?

Ved søknad om omsorgsstønad vert det gjennomført ei brei kartlegging der momenta i rundskriv I-42/98 frå sosial og helsedepartementet (no helse og omsorgsdepartementet), vert vurdert.

Kommunen set som vilkår at det også vert søkt om hjelpestønad.

Eit fast beløp kvar månad som ei godtgjering for nokren av timane du bruker på  særleg tyngande omsorsgoppgåver i heimen.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?


Søknadskjema
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

Bu og habiliteringsteneste

Ørsta kommune tilbyr bu- og habilteringsteneste til personar som har psykisk utviklingshemming. Formålet med tenesta er å sikre at personar med psykisk utviklingshemming kan bu og leve sjølvstending i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Personar som har psykisk utviklinghemming
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgshjelp hovedsakeleg gitt gjennom råd, rettleiing og opplæring for å klare dageleg gjeremål. Tenesta er indviduellt tilpassa etter brukeren sitt behov med fokus på dageleg aktivitet.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

Psykisk helseteneste

Tenesta er  tilpassa brukarar som har behov for psykiske helsehjelp.  Tilbodet er avhenging av kor alvorleg situasjonen er og kva som skal til for at ein kan få det betre.

Formålet er å skape gode livsvilkår, formidle tru på betring, moglegheit til å ta eigne val og påverke eige liv.
 

Kven kan få tenesta?

Personar med langvarige og samansette behov for psykisk helsehjelp eller som er i ei livskrise/sterkt belasta livssituasjon, samt pårørande til personar i målgruppa
 

Kva kan du forvente?

Praktisk hjelp, råd, rettleiing og samtaler. Tilbodet er avhenging av kor alvorleg situasjonen er.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her

 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.
 

Meir om teneste for psykisk helse

 

Rustenesta

Rustenesta driv førebyggande tenester og tilbyr oppfølging av menneske som har eit rusproblem eller står i fare for å utvikle eit rusproblem.
 

Kven kan få tenesta?

Menneske som har eit rusproblem eller står i fare for å utvikle eit rusproblem.
 

Kva kan du forvente?

Du kan få hjelp til å kome i kontakt med andre nødvendige instansar i hjelpeapparatet, rustesting, henvisning til rusbehandling, samtalar, kontakt og oppfølging etter endt rusbehandling.

Rustenesta set i verk tvangsinnlegging i rusinstitusjon etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-2 og 10-3, i tilfelle der det er naudsynt. Rustenesta bistår også når det skal søkast om soning i rusinstitusjon jmf Straffegjennomføringslova § 12.

Rustenesta har oppfølging ved gravide rusmisbrukarar med tanke på tvangsinnlegging etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-3.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her

Du kan også bli henvist frå, fastlege, NAV, Tenesta for psykisk helse, Helsestasjon, poliklinikk, sjukehus, fengsel ol.
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om rustenesta

 

Opphald i insitusjon

Ørsta kommuen tilbyr to typer opphald i institusjon;

1) Korttidsopphald i sjukeheim er tidsavgrensa etter behov.

 • Rehabiliteringsopphald; der opptrening ikkje mogeleg i eigen heim
 • Behandling/utgreiingsopphald: å gi nødvendig behandling, helsehjelp eller lindrande pleie/omsorg.
 • Avlastningsopphald der pårørande er vurdert å ha særleg tyngande omsorgsbyrde
 • Rullerande opphald; for å gjere deg istand til å bu heime lengst mogeleg. Det vil sei at du vekselvis bur heim og på sjukeheim

 2) Langtidsopphald er permanent opphald i sjukeheim.
 

Kven kan få tildelt tenesta?

Når det ikkje er mogeleg å yte forsvarleg og nødvendig helsehjelp i eigen heim.
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgsbehov med oppfølging og tilsyn heile døgnet.

Lengda av opphald vil gå fram av vedtaket. Du må berekne å dele/skifte rom iløpet av opphaldet.

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar/orientering om vederlag for institusjonsopphald.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.


Du kan søke på følgande tenester

Kvardagsrehabilitering

Tverrfagleg rehabilitering med fokus på eigenmestring og trening i eigen heim i ei avtalt tidsperiode. Treninga er tilpassa brukaren sine eigne mål.

Formål med tenesta er å vere aktiv lengst mogeleg i eige liv – i eigen heim.«Kva er viktig for deg» for å meistre i din kvardag?
 

Kven kan få tenesta?

 • Du som søkjer om helse- og omsorgstenester for første gong eller søkjer om meir teneste.
 • Du som har vore innlagt i sjukehus og opplever behov for hjelp i kvardagen etter sjukdom/skade.
 • Du som bur heime, men ikkje lenger har same funksjon som før og som strevar med å meistre t.d. personleg stell, matlaging eller andre daglege aktivitetar.
   

Kva kan du forvente?

Treningsarenaen vil vere i din eigen heim. Tverrfalgeg team (ergoterapeut, sjukepleiar og fysioterapeut) vil saman med deg utarbeide ein rehabiliteringsplan, trene på det som er viktig for deg og evaluere opplegget undervegs.

Dersom du ynskjer det vert sluttrapport sendt til fastlege.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her.
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast innan 3 veker etter at den er motteke

 

Meir om kvardagsrehabilitering


 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit varslingsystem for å tilkalle hjelp ved akutt hending. Alarmen er ein liten radiosendar/knapp, som for eksempel kan berast som eit kjede rundt halsen.

Ved aktivering av alarmen vert kommunal vaktteneste varsla. Vakttenesta vil formidle kontakt vidare til dei som er oppført på varslingslista.

Formål med tenesta er å bidra til å auka tryggleik i heimesituasjonen og førebygge behov for andre helse- og omsorgstenester.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre, funksjonshemma og andre med langvarig sjukdom, som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søkje om å få tildelt tryggleiksalarm.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her. 
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om tryggleiksalarm

 

Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i eigen heim.

Formål med tenesta er at du gjennom tildelt praktisk bistand får hjelp til reingjering av huset slik at du kan leve og bu sjølstendig i eigen bustad.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre,  funksjonhemma og andre med langvarig sjukdom, som ikkje klarer å utføre allminnelege reinhaldsoppgåver sjølv.
 

Kva kan du forvente?

Allminneleg reinhald av rom som vert nytta til dageleg. Etter nærare avtale hjelp til støvtørking, klessvask og sengeskift.

Ørsta kommune ynskjer å legge til rette for at du sjølv kan delta til i arbeidet utifrå dine ressursar.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om Heimehjelp / HBO

 

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie yter personleg rettleiing og hjelp til eldre, sjuk eller andre med funksjonsnedsetting som bur heime

Formål med tenesta er å dekke nødvendig helse og omsorgsbehov i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Eldre,  funksjonhemma og andre med langvarig sjukdom som har behov for personleg helsehjelp.
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgshjelp, som td. Rettleiing/opplæring, hjelp med medisinhåndtering, personleg stell, sårbehandling, hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk.

Ørsta kommune ynskjer å legge til rette for auka eigenomsorg og aktivitet, utifrå dine ressursar.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om heimeteneste / HBO

 

Matombering

Ørsta kommune tilbyr middagsombering/matombering til heimebuande som ikkje klarer å lage middag sjølv eller på anna måte ivareta sitt ernæringsbehov.

Formål med tenesta er å gjere det mogeleg å bu lengst mogeleg i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Heimebuande som pga. helseplager, funksjonstap, ernæringsvanskar eller behov for speisalkost/diett, som ikkje klarer å ivareta fullverdig kosthold.
 

Kva kan du forvente?

Middagen vert levert varm heim til deg i varmeisolerande emballasje. Maten vert køyrd ut mellom kl. 14- 17. Utkøyring er inkludert i prisen.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Brosjyre

Støttekontakt

Er ei teneste som skal bidra til å auke sosial deltaking i kvardagen og leggje til rette for ei meiningsfull fritid. Aktivitetar som støttekontakt kan bidra med, kan vere; turar og trening, besøke vener/familie, cafebesøk eller andre kultrurelle arrangement.
 

Kven kan få tenesta?

Personar som har utfordringar med å delta på sosiale arenaer eller vere aktiv på fritida utan hjelp frå andre.
 

Kva kan du forvente?

Støttekontakt vert innvilga enten som individullt tilbodeller som deltaker igruppe tilbod. I tildelinga av støttekontakt vert det lagt stor vekt på kjemi og trivsel for å nå den enkelte sine målsesettingar. Støttekontakt får rettleiing etter behov.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis. Brukaren må pårekne å dekke sine eigne utgifter knytt til aktivitetane.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om støttekontakt


 

Dagsenter for eldre

Ørsta kommune har dagtilbod for eldre på Ørstaheime måndag til fredag. Dagtilbodet er fordelt på Hagestova og Skålastova. Hagestova er tilrettelagt for brukera med demens/kognitiv svekking. Vedr. dagtilbod ved Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen; ta kontakt med aktuell institusjon for meir informasjon.

Formål med tenesta: er å tilby ein sosial møteplass og stimulere til aktivitet i eit fellesskap med andre.
 

Kven kan få tenesta?

Heimebuande som har behov for sosial stimulering og aktivisering. Tenesta blir tildelt individuellt med ein eller fleire dagar i veka.
 

Kva kan du forvente?

Felles måltid, sosial samvær, aktivitar som trim, hobby, gruppeaktivitetar, tur, underholdning og andakt. Tenesta inkluderer frukost, middag, ettermiddagskaffi, skyss i felles buss til/frå dagavdelinga dersom behov.
 

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatser
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Avlasting for pårørande
 • Avlasting
 • Avlasting for eldre
 • Avlasting for unge
Brukarstyrt personleg assistent (BPA)

Er ei alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for personar med eit omfattande hjelpebehov.

BPA inneber at brukaren, eller andre som kan representere brukaren, påtek seg rolla som arbeidsleiar. Arbeidsleiaren har ansvar for organisering og innhald i tenesta for å dekke brukaren sine behov for bistand.

Formålet er at brukaren skal medverke over eigen livssituasjon og i større grad kunne leve eit aktivt og mest mogleg sjølvstendig og uavhengig liv.
 

Kven kan få tenesta?

 Personar med eit omfattande og langvarig hjelpebehov
 

Kva kan du forvente?

Du får ein assistent som gir deg personleg og praktisk bistand i kvardagen etter dine hjelpebehov.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis .Dersom deler av tenesta er innvilga for å dekke praktisk bistand/daglege gjermål (heimehjelp) må du betale utifrå gjeldande betalingssatsar – lenke til betalingssatsar
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om BPA

 

Omsorgsbustad

Ørsta kommune har ulike omsorgsbustadar for utleige. Omsorgsbustadane er i stor grad tilpassa personar som har behov for tilrettelagt bustad for å kunne motta nødvendige helse- og omsorgstenester.

Nokre bustadar har bemanning delar av døgnet, andre har avtalte besøk ut frå kva type teneste brukaren har behov for. Desse bustadane stiller krav til brukaren sitt funksjonsnivå og behov for kommunale tenester.
 

Kven kan få bustad?

Personar som har store problem med å klare seg i eigen bustad eller som er vanskelegstilt på bustadmarknaden.
 

Kva kan du forvente?

Du får tilbod om ein bustad utifrå dine behov. Dersom det ikkje er ledig bustad å tildele, vert det gjeve avslag på søknaden og får tilbod om å stå på venteliste ut året.
 

Kva kostar det?

Du betaler månadleg leige som framgår av husleigekontrakt. For nærare opplysningar ta kontakt med tildelingskontoret
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her:

Søknadsskjema


Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan ytast til personar som har særleg store omsorgsoppgåver knytt til mindreårige barn eller andre nærtståande familiemedlemmar som har eit omfattande, langvarig og særleg tyngande hjelpebehov.

Formålet med omsorgsstønad er å sikre forsvarleg omsorg for den som treng hjelp i dagleglivet og vert ofte gitt i kombinasjon med andre tenester.
 

Kven kan få tenesta?

Til personar som har særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen.
 

Kva kan du forvente?

Ved søknad om omsorgsstønad vert det gjennomført ei brei kartlegging der momenta i rundskriv I-42/98 frå sosial og helsedepartementet (no helse og omsorgsdepartementet), vert vurdert.

Kommunen set som vilkår at det også vert søkt om hjelpestønad.

Eit fast beløp kvar månad som ei godtgjering for nokren av timane du bruker på  særleg tyngande omsorsgoppgåver i heimen.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?


Søknadskjema
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

Bu og habiliteringsteneste

Ørsta kommune tilbyr bu- og habilteringsteneste til personar som har psykisk utviklingshemming. Formålet med tenesta er å sikre at personar med psykisk utviklingshemming kan bu og leve sjølvstending i eigen heim.
 

Kven kan få tenesta?

Personar som har psykisk utviklinghemming
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgshjelp hovedsakeleg gitt gjennom råd, rettleiing og opplæring for å klare dageleg gjeremål. Tenesta er indviduellt tilpassa etter brukeren sitt behov med fokus på dageleg aktivitet.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

Psykisk helseteneste

Tenesta er  tilpassa brukarar som har behov for psykiske helsehjelp.  Tilbodet er avhenging av kor alvorleg situasjonen er og kva som skal til for at ein kan få det betre.

Formålet er å skape gode livsvilkår, formidle tru på betring, moglegheit til å ta eigne val og påverke eige liv.
 

Kven kan få tenesta?

Personar med langvarige og samansette behov for psykisk helsehjelp eller som er i ei livskrise/sterkt belasta livssituasjon, samt pårørande til personar i målgruppa
 

Kva kan du forvente?

Praktisk hjelp, råd, rettleiing og samtaler. Tilbodet er avhenging av kor alvorleg situasjonen er.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her

 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.
 

Meir om teneste for psykisk helse

 

Rustenesta

Rustenesta driv førebyggande tenester og tilbyr oppfølging av menneske som har eit rusproblem eller står i fare for å utvikle eit rusproblem.
 

Kven kan få tenesta?

Menneske som har eit rusproblem eller står i fare for å utvikle eit rusproblem.
 

Kva kan du forvente?

Du kan få hjelp til å kome i kontakt med andre nødvendige instansar i hjelpeapparatet, rustesting, henvisning til rusbehandling, samtalar, kontakt og oppfølging etter endt rusbehandling.

Rustenesta set i verk tvangsinnlegging i rusinstitusjon etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-2 og 10-3, i tilfelle der det er naudsynt. Rustenesta bistår også når det skal søkast om soning i rusinstitusjon jmf Straffegjennomføringslova § 12.

Rustenesta har oppfølging ved gravide rusmisbrukarar med tanke på tvangsinnlegging etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-3.
 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her

Du kan også bli henvist frå, fastlege, NAV, Tenesta for psykisk helse, Helsestasjon, poliklinikk, sjukehus, fengsel ol.
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.

 

Meir om rustenesta

 

Opphald i insitusjon

Ørsta kommuen tilbyr to typer opphald i institusjon;

1) Korttidsopphald i sjukeheim er tidsavgrensa etter behov.

 • Rehabiliteringsopphald; der opptrening ikkje mogeleg i eigen heim
 • Behandling/utgreiingsopphald: å gi nødvendig behandling, helsehjelp eller lindrande pleie/omsorg.
 • Avlastningsopphald der pårørande er vurdert å ha særleg tyngande omsorgsbyrde
 • Rullerande opphald; for å gjere deg istand til å bu heime lengst mogeleg. Det vil sei at du vekselvis bur heim og på sjukeheim

 2) Langtidsopphald er permanent opphald i sjukeheim.
 

Kven kan få tildelt tenesta?

Når det ikkje er mogeleg å yte forsvarleg og nødvendig helsehjelp i eigen heim.
 

Kva kan du forvente?

Nødvendig helse- og omsorgsbehov med oppfølging og tilsyn heile døgnet.

Lengda av opphald vil gå fram av vedtaket. Du må berekne å dele/skifte rom iløpet av opphaldet.

Kva kostar det?

Lenke til betalingssatsar/orientering om vederlag for institusjonsopphald.
 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Lenke til søknadskjema finn du her
 

Når kan du vente svar?

Søknaden vert handsama så snart som råd og seinast  innan 3 veker etter at den er motteken.
Andre nyttige tilbod

Koordinerande eining

Kven kan få tenesta:

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester etter helse-og omsorgstenestelova, kan du ha rett på koordinator og individuell plan.

Med dette meiner ein at dersom du har to eller fleire helse-og omsorgstenester over tid som det er behov for å samordne, kan du har rett på å få utnemnt ein koordinator.
 

Kva kan du forvente:

Når du får utnemt ein koordinator vil vedkomande vere bindeleddet mellom deg og tenesteapparatet. Og vidare legge til rette for samordning og samarbeid i tenestetilbodet ditt. Koordinator vil ha eit ansvar for å drive fram arbeidet med ein individuell plan dersom ein ynskjer å ha det.
 

Korleis kan du få tenesta?

Du kan vende deg til Koordinerande eining ved tildelingskontoret. Ein vil saman med deg og evt tenesteytarar kartlegge ditt behov for koordinator
 

Meir om tenesta

Bustønad

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge bukostnader. Husbanken og kommunen samarbeidar om ordninga knytt til bustønad. Husbanken fattar vedtaka, men det er komunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.
 

Kven kan få bustønad

På Husbanken sine nettsider kan ein sjå kven som kan få bustønad, kva krav som gjeld for bustaden og kva inntektsgrenser som gjeld. Her kan du også prøve kalkulatoren for bustønad, for å sjå kor mykje du evt. kan få.

Sjå om du kan få bustønad
 

Søk bustønad

Søknadsfristen for bustønad er den 25. kvar månad. Utbetalinga skjer omkring den 20. i månaden etter. Om du får bustønad, vert søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, vert søknaden din overført til neste månad automatisk.

Her søkjer du
 

Meld frå om endringar

Du har sjølv plikt til å melde frå om det er endringar i nokon av opplysningane du har gitt i søknaden. Sjekk difor alltid om du har brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.

Meld frå om endringar
 

Klage på vedtak om bustønad

Om du meinar at noko i vedtaket er feil, kan du klage innan 3 veker etter at du mottok vedtaket.

Slik klagar du

Demensteam

Kjenner du nokon som gløymer?

Demens er ei fellesnemning for ei gruppe sjukdommar i hjernen som er kjenneteikna ved svikt av intellektuelle funksjonar, kjenslemessig kontroll og funksjonsevner i høve dagleglivet sine utfordringar. (NB: Ved alle einingar i pleie-og omsorg i Ørsta kommune er det ressurspersonar innan demensomsorg). 
 

Kva kan demensteamet hjelpe med?

 • Kartleggingssamtale og utgreiing med brukar og pårørande.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Råd om hjelpemiddel som støttar hukommelse og bidreg til tryggleik
 • Oppfølging av brukar og pårørande
 • Rettleiing til pårørande og helsepersonell

 

Meir om demensteamet

 

Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka

Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka er ein møteplass for pensjonistar og andre som har ynskje om ein treffplass på dagtid. Senteret driv ymse aktivitetar og kafeen er open for alle kvar vekedag frå kl 10.30-14.30, sjå elles annonse i Møre-Nytt kvar laurdag.

Opningstid: Mandag - fredag kl 10.30 - 14.30.

 

Kafeen er treffplassen

- Gjerne over ei kaffikopp, og dei fleste aktivitetane går føre seg der. Salen kan delast ved behov, og vi har alltid plass både for aktivitetar og for dei som "berre" vil på kafe. I kafeen serverer vi sjølvlaga middag tysdag og fredag, og torsdagar får vi ball frå Ørstaheimen. Måndag og onsdag er det oftast litt enklare varmmat, som suppe, pizza el.l.

Elles har vi gode, heimelaga kaker, svele, pizza, rundstykke og anna til ein overkomeleg pris.

 

Meir om Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka

 

Aktivitetssenteret Møteplassen

Møteplassen Aktivitetssenter & kafé er ope for alle. Det er ein plass ein kan gå innom for å lese aviser, kjøpe seg ein kaffi eller litt mat, og slå av ein prat.

Møteplassen har som målsetting å gje menneske med psykiske lidingar eit tilbod til å betre sin livskvalitet gjennom deltaking i ulike aktivitetar. Aktivitetane vil vere ei hjelp til brukaren for å strukturere kvardagen, opparbeide sosial trening, skape nettverk og etablere felleskap.

Besøksadressa er Berte Kanuttevegen 4, 6150 Ørsta.

Opningstider:

Måndag  kl. 08.30–15.00
Tysdag   kl. 08.30–15.00
Onsdag  kl. 11.30–19.00
Torsdag  kl. 08.30–15.00
Fredag   kl. 08.30–15.00

Møteplassen - Aktivitetssenter er ein del av den kommunale tenesta for psykisk helse og administrativt lagt inn under tenesteområde Heimetenester

 

Friskliv

Friskliv Ørsta har fokus på helsefremjande og førebyggande tiltak retta mot alle barn og unge i Ørsta. Gjennom desse primær-førebyggande tiltaka ut til barnehagar og skular, ynsker Friskliv Ørsta å nå ut til barn og unge og spreie positiv informasjon om friskliv, helse og gode levevanar. I tillegg til primær-førebygging tilbyr Friskliv Ørsta individuell oppfølging til barn og unge, og eventuelt heile familien, med støtte til å endre vanar knytt til helse, fysisk aktivitet og/eller kosthald. 

Frisklivsrettleiaren er Karen Øie, som i tillegg arbeidar med kvardagsrehabiliteringstemet i Ørsta kommune. Ho har fleire års bakrunn frå privatpraktiserande fysioterapi, og er engasjert i fysisk aktivitet og det å ta vare på helsa si.

Hjelpemiddel

Langvarig behov:

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral. Kontakt ergoterapeut i kommunen.

Får du hjelp frå fysioterapeut, heimetenesta eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei hjelpe deg med å formidle kontakt og/eller søkje nødvendig utstyr. 
 

Kortvarig behov for hjelpemiddel:

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bur i som har ansvar for å låne ut nødvendige hjelpemiddel.

Besøksadresse kortidslager:
Heimebasert omsorg ved Ørstaheimen
Grepalivegen 2A
 

Anna:

Er det noko gale med hjelpemiddelet/behov for reperasjon ta kontakt med Cato Engen. 

Krykker og reservedelar:
​​​​​​​Får du kjøpt på Servicekontoret som ligg på rådhuset. Eit par krykker med broddar kostar 300 kr (100 kr stk og 50 kr for ekstradel).

 

Kreftsjukepleie

Ørsta kommune har eigen kreftsjukepleiar/kreftkoordinator som kan tilby hjelp og støtte til kreftramma og deira pårørande. 

Kreftsjukepleiar kan vere tilgjengeleg for kreftpasientar i ulike faser av sjukdomen, for pårørande og andre aktuelle. Kreftsjukepleiar kan gje råd, rettleiing og samtalar og vere med på å sikre ei trygg og heilskapleg omsorg i heimekommunen. Kreftsjukepleiar samarbeider tett med fastlegar og sjukehus. Vedkommende skal også vere ein ressursperson for anna helsepersonell, gje råd, rettleiing og undervisning. 

 

Meir om kreftkoordinator


 

TT-kort

Transporttenesta er eit tilbod om drosjetransport til personar som er varig forflyttningshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Transporttenesta kan vere til hjelp slik at dei kan få høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet.

TT-ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men eit velferdsgode som fylkeskommunen tilbyr innbyggjarane. Fylkeskommune vedtek beløpet som skal brukast, og korleis TT-ordninga skal organiserast.

Meir informasjon om TT-kort.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen tilbyr helsehjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år og deira familiar.  Kommunepsykologen skal også konsultere og rettleie tilsette som arbeider med unge vaksne som har vanskar knytt psykisk helse.

Les meir om kommunepsykolog

Følgekort/parkeringskort for funksjonshemma

Følgjekort skal gje funksjonshemma høve til å ha med hjelpar for å kunne delta på arrangement.

Den funksjonshemma sin ledsagar skal kunne få fri eller rabattert adgang til kultur- og fritidsaktivitetar i tillegg til visse transportmidlar.


Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?
 

Søknadskjema

Kontakt

Skjalg Lidarende sakshandsamar
90566150
@ Skjalg Lidarende
Unni Bergdal sakshandsamar
95961471
@ Unni Bergdal