Temaplanar

Ei oversikt over dei tematiske kommunedelplanane finn du her.

Kommunen har starta arbeidet med kommunedelplan for fysisk utforming. Planprogrammet vart fastsett den 24.09.2013. Føremålet med planarbeidet er å revidere og supplere eksisterande retningslinjer og bestemmelsar i høve korleis dei fysiske omgjevnadane våre skal utformast.