Kriseleiing og psykososialt kriseteam

 

Naudnummer

I akutte situasjonar bruker du naudnummera:

 • 110 (brann)
 • ​112 (politi)
 • ​113 (ambulanse) 


Viktige nummer

I arbeidstid 08:00–15.30):
Sentralbord: 700 49 700

Varsling utanom arbeidstid (15:30 – 08:00), helgedagar og heilagdagar:

1. Teknisk vakt: 900 49 760 
2. Brannvakt: 911 22 820 
3. Beredskapskontakt: 908 57 242 

Kriseleiinga

Kriseleiinga har ansvar for å leie kommunen si handtering av ei krise, dvs situasjonar som ikkje kan handterast innanfor normal drift, krev mykje informasjon eller andre spesielle tiltak som krev mykje ressursar. Kriseleiinga skal mellom anna samle informasjon om stoda, koordinere innsatsen og disponere ressursar i samarbeid med andre involverte partar. Dei har også ansvar for at nødvendig informasjon kjem ut til innbyggarane og media, og for rapportering og samhandling med overordna statlege styresmakter.

Kommunen si kriseleiing er sett saman av dei som har det overordna administrative og politiske ansvaret ved normal drift, samt representantar frå redningsetatane. Ordføraren har det overordna ansvaret i ei krise, og rådmann er nestleiar i kriseleiinga.  

Når større uønska hendingar oppstår, skal ein alltid varsle naudetatane og setje i gong førstehjelpstiltak. Deretter må kriseleiinga få varsel så snart som råd.

 • Stein Aam (Ordførar, Leiar i kriseleiinga) tlf. 971 55 401
 • Wenche Solheim (Kommunedirektør, Nestleiar i kriseleiinga) tlf. 957 55 788
 • Ivar Otto Kristiansen (Seksjonsleiar tekniske tenester) tlf. 481 91 348
 • Inger Liadal (Seksjonsleiar omsorg og sjukeheim) tlf. 908 07 850
 • Irene Graskopf (Seksjonsleiar eigedom) tlf. 482 73 943
 • Politi: Oddbjørn Myklebust (Politistasjonssjef) tlf. 920 80 809
 • Brann: Thomas Winter Leira (Brannsjef) tlf. 416 91 252
 • Lege: Marte Vaage Øie (Kommuneoverlege) tlf. 906 73 116
 • Ingeborg Bjørneset (Beredskaps) tlf. 908 57 242
 • Bjørn Heggen (IKT-leiar) tlf. 952 91 967
 • Elisabeth Sæbønes (Leiar Service og informasjon) tlf. 916 85 027

   

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam skal hjelpe kriseleiinga med å gi involverte personar og/eller pårørande omsorg og støtte i krisesituasjonar. Delar av psykososialt kriseteam kan også bli brukt ved akutte hendingar der det oppstår omsorgsbehov, sjølv om ikkje kriseleiinga er samla. Om dette er aktuelt eller om behovet kan dekkast i ordinært linjeansvar/fagpersonar, vert vurdert i kvart tilfelle. Kommunen har også ressurspersonar i bygdelaga som kan bistå.

 • Kristin Vik (Leiar i Psykososialt kriseteam) tlf. 950 56 613
 • Oddvar Marøy (Nestleiar i Psykososialt kriseteam) tlf. 918 51 882
 • Joanne Picton Aarseth (Psyk helse/rus) tlf. 994 95 111
 • Wenche Flo (Sjukepleiar) tlf. 975 82 100
 • Melinda Garden (Psykolog) tlf. 404 50 705 / 904 05 105
 • Ragnhild Svendsli (Helsestasjon) tlf. 489 97 922