Kommuneplan samfunnsdel


Kortversjon

Fullstendig versjon
 

Samfunnsdelen 2012-2025 vart vedteken av kommunestyret den 21. juni 2012. Planen tek utgangspunkt i utfordringar og moglegheiter for Ørsta, og korleis ein skal møte desse for at samfunnet skal utvikle seg slik ein ønsker. Fem tema er vektlagde: Folk – Næring – Trivsel – Klima, energi og miljø –Sentrumsutvikling og samferdsel. Til grunn for planen ligg også ei kartlegging av kommunen sine sterke og svake sider, verdiar og ønsker for framtida. Utvikling av visjon og slagord var ein del av dette arbeidet.

Samfunnsdelen er laga i ein "fullversjon" og ein "kortversjon" der nokre av kapittela er forkorta.