Adressetildeling

Tildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle bustader, fritidsbustader, offentlege bygg og bygg nytta til næringsverksemd skal ha ei offisiell adresse. Ørsta kommune har sett i gong eit adresseprosjekt. Prosjektet er planlagt å vere gjennomført for heile kommune i løpet av 2016. Eventuelle klager vert handsama av kommunen, og endeleg klageinstans er Statsforvaltaren.

Kontakt

Guttorm Øye fagleiar oppmåling
70 04 97 77
901 84 121
@ Guttorm Øye