Kommunalt tilskot til kulturføremål

Bildet viser ein fiolin. - Klikk for stort bilete


Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 26. april 23. mai 2023.

Festivaltilskot

Søknad sendast til postmottak@orsta.kommune.no innan 23. mai 2023.

Krav til det som må vere med i søknaden: Informasjon om festivalen, kontaktinformasjon, samarbeidspartar og målgrupper, inkludering, prosjektomtale og plan, rapport og rekneskapssamandrag for fjoråret, i tilegg til budsjett og finansiering. Sjå Retningliner for tilskot til festivalar, punkt 3.

Retningslinjer for tilskot til festivalar - (PDF, 168 kB) 

 

Frie kulturmidlar

Kulturmidlar - open søknad

Søknad sendast til postmottak@orsta.kommune.no innan 23. mai.

Kulturmidlar som blir tildelt etter Prinsipp for delinga av kulturmidlane i Ørsta kommune

Bruk eige søknadskjema, frist 23. mai. Hugs å legg ved årsmelding og rekneskap.

Søknadskjema 

Tilskot til idrettsanlegg

Bruk eige søknadskjema, frist 23. mai.

Søknadskjema - Idrettsanlegg

Tilskot til forsamlingshus

Bruk eige søknadskjema, frist 23. mai.

Søknadskjema - forsamlingshus

 

For meir informasjon ta kontakt med folkehelsekoordinator Ingvild Endal

Prinsipp for deling av kulturmidlane i Ørsta kommune

Gjeldande Prinsipp for deling av kulturmidlane i Ørsta kommune er frå 2004, og den gong «fagutvalet for oppvekst og kultur legg desse prinsippa til grunn for deling av tilskot til kulturføremål (post 1.55.10.342), også kalla «kulturmidlane».

Generelt sett gir ordninga administrasjonstilskot.

 1. Som følgje av den reelle nedgangen i kulturmidlane, vil fagutvalet måtte tilgodesjå enkelte søkjarar framfor andre, sjølv om søkjarane yter verdfullt kulturarbeid o g har fått tilskot tidlegare år.
 2. Fagutvalet vil prioritere arbeid og tiltak for barn og ungdom og grupper av funksjonshemma.
 3. Lag og organisasjonar der dei fleste av medlemane er vaksne personar som deltek som del av eigen hobby eller fritidssyssel, kan ikkje vente likeverdig prioritet med t.d. barne og ungdomsarbeid.
 4. Fagutvalet vil ta omsyn til omfanget av kulturarbeid i høve anna verksemd i organisasjonen.
 5. Føremål som kjem inn under andre offentlege budsjettkapittel fell utanfor kulturmidlane.
 6. Dersom det går fram av søknad/rekneskap at søkjaren sjølv gir tilskot til andre føremål, kan dette verte avgjerande for om søkjaren skal få kulturmidlar eller ikkje.
 7. Det vert berre ytt tilskot til tiltak og lag/organisasjonar som har klår tilknyting til Ørsta kommune (evt. felles for Ørsta/Volda), eller som kjem desse til gode.
 8. Det vil verte lagt vekt på, og samanlikna med andre, kor stor sjølvfinansiering søkjaren har. I dette ligg det også ei vurdering av kva eigeninnsats søkjaren/medlemane sjølve står for, t.d. ved medlemskontigent, aktivitetsutgifter, dugnad m.m.
 9. Nyskipa lag kan få særskild vurdering i form av oppstartingstilskot.
 10. Årsmelding og rekneskap skal vedleggast, så sant det ikkje ligg føre rimeleg grunn for fritak.
 11. Det vert ikkje gitt tilskot til undergrupper dersom det også ligg føre søknad frå hovudlaget.
 12. Det vert ikkje gitt eige driftstilskot frå kulturmidlane til forsamlingshus/lokale eller idrettsanlegg. Tilskot til vedlikehald av forsamlingshus og idrettsanlegg har eigne budsjettpostar med eigne retningsliner. Ved handsamling av søknad om kulturmidlar kan det likevel leggjast vekt på kostnader med hus/lokale/anlegg som del av den samla verksemda til søkjaren, m.a. ved samanlikning med andre søkjarar i same delingsgruppa. Derfor spør søknadsskjemaet også om slike kostnader. Dette gjeld også kostnader med kurs/utdanning (som tidlegare vart vurdert i høve til ordninga med tilskot til leiarutdanning, og som er nullstilt f.o.m. 2000)
 13. Det vert ikkje tildelt mindre tilskot enn kr. 500,-
 14. Medlemstalet til søkjarane er åleine ikkje eit avgjerande grunnlag for tildeling av tilskot.
 15. Det kan brukast behovsprøving i høve til eit samla søknadsgrunnlag for aktuelle søkjarar
 16. Søknader som kjem inn etter fristen får ikkje tilskot ved den ordinære delinga. Enkeltsøknader og ymse prosjekt/tiltak kan vurderast på fritt grunnlag elles i året. Søknader som ikkje avvik frå eller endrar prinsipielle sider ved tilskotsordninga kan handsamast administrativt med kr. 2000,- som øvre tilskotsgrense.»

Kontakt

Ingvild Endal folkehelsekoordinator/kulturkonsulent
91765389
@ Ingvild Endal