Politikken i Ørsta

Det er Stein Aam (SP) som er ordførar i Ørsta kommune.

Fleirtalsgrupperinga i kommunestyret er sett saman av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet.  
 
Den politiske hovudstrukturen byggjer på funksjonsmodellen, med kommunestyre, formannskap, samfunnsutval SFU (byggesaker og reguleringsplanar) og levekårsutval LKU (omsorg og levekår for born og vaksne). 
 
I tillegg utgjer den politiske organiseringa følgjande råd og utval: landbruksutvalet, vilt- og innlandsfiskenemnd, eldreråd, ungdomsråd og råd for likestilling av funksjonshemma.
 
 
 
 

Kontakt

Inger Johanne Løeng konsulent politisk sekretariat
@ Inger Johanne Løeng