Landbruk

Ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga ligg til Landbrukskontoret. Kontoret er organisatorisk lagt i kommunalområdet Teknisk, eigedom og landbruk. Landbrukskontoret er førstelinekontakt mot bønder, skogeigarar, grunneigarar og næringsdrivande. Kontoret skal bidra til å gjennomføre den til ei kvar tid gjeldande mat- og landbrukspolitikken som Stortinget vedtek. 

Kontoret er felles for Ørsta og Volda.

Landbrukskontoret skal hjelpe til med å utvikle eit bærekraftig og miljømessig godt drive landbruk. I tillegg til sysselsetting og inntekter i landbruket skal vi og ta i vare interesser i høve ålmenta. Gjennom rettleiing, planlegging og sakshandsaming innan jord- og skogbruk er det ei måsetjing at forbrukarane vert sikra trygge matvarer av god kvalitet, produsert på ein forsvarleg måte.

I det daglege er målgruppa bønder, skogbrukarar, grunneigarer, andre næringsdrivande og nyetablerarar. I Ørsta er det om lag 190 aktive jordbruksføretak. Jordbruket i Ørsta er grovfôrbasert og hovudproduksjonane er mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon på storfe, svin og sau. Matproduksjonen er stor og årleg produserer næringa i Ørsta om lag 10 millionar liter mjølk og 700 tonn kjøt. Vi har og ei aktiv pelsdyrnæring. Landbrukskontoret formidlar årleg om lag 44 mill. kr. gjennom ulike tilskotsordningar til landbruksnæringa i Ørsta, og kontoret yter hjelp til utvikling både innanfor primærproduksjonane og i tilleggsnæringar.

Kontakt

Liv Bente Viddal tenesteleiar
90704008
@ Liv Bente Viddal
Børild Skåra rådgjevar
90699240
@ Børild Skåra
Peder Magnussen skogbruksansvarleg
45282680
@ Peder Magnussen
Jan Endre Nesdal rådgjevar
90255815
@ Jan Endre Nesdal
Guro Sterud Stutlien konsulent
90704501
@ Guro Sterud Stutlien
Oddhild Kalvatn konsulent
90723453
@ Oddhild Kalvatn