Redusert foreldrebetaling

Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.

Søknadsskjema


Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke, men vedtak gjeld for eit barnehageår i gongen. Vedtak gjeld frå første heile månad etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er registrert. 

Du må søke innan 1. juni for at du skal få vedtak om redusert foreldrebetaling frå 1. august.

 

Meir info:

Moderasjonsordningar ved fleire barn eller lav inntekt
  • søskenmoderasjon
  • redusert foreldrebetaling for husstandar med lav inntekt
  • gratis kjernetid for 2-, 3- , 4- og 5-åringer 
Søskenmoderasjon

 

Har du meir enn eit barn i barnehage i same kommune, har du rett på søskenmoderasjon.​ Føresette treng ikkje å søke for å få denne moderasjonen.

Retten til søskenmoderasjon gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar, eller i barnehagar med forskjellige eigarar.

Reduksjon for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Redusert foreldrebetaling for husstandar med lav inntekt

 

Frå 1. mai 2015 skal ingen hushald betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. Foreldrebetalinga er også avgrensa av maksimalprisen. Det er hushaldet si brutto inntekt som vert lagt til grunn. Skattefrie inntekter skal ikkje inkluderast. 

Som eit hushald reknar ein ektefelle, registrerte partnarar og sambuarar.  Sambuarar er to ugifte personar over 18 år som bur i lag, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av de siste 18 månadane, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert. 

Meir informasjon om ordninga finn du på utdanningsdirektoratet sine heimesider: Foreldrebetaling

Gratis kjernetid

 

Frå 1. august 2016 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med lav inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. 

Meir informasjon om ordninga finn du på Utdanningsdirektoratets heimesider.

Krav til dokumentasjon

 

Kommunen hentar inn dei skatte- og inntektsopplysningane vi treng for å handsame søknad om redusert foreldrebetaling – og gratis kjernetid.

Om grunnlaget for siste fastsetting av formue - og inntektsskatt for hushaldet ikkje kan utleverast av skattemynde og kommunen ikkje har grunnlag for å fatte vedtak før 1.august, skal kommunen be søkar om å legge fram anna gyldig dokumentasjon.

Slik dokumentasjon kan vere :

  • Vedtak fra NAV
  • Dokumentasjon frå arbeidsgiver som viser vesentlig endring i lønn
Handsaming

 

Søknadar vert handsama etterkvart med vedtak som gjeld frå og med den første heile månaden etter søknadstidspunktet.

Søknaden varer for eit barnehageår (1/8-31/7) om gangen.

Forskrift om foreldrebetaling § 3e Kommunens behandling av søknader:

«Kommunen skal innhente de opplysninger den trenger for å behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Kommunen må innhente navn på barnet som det søkes om moderasjon for og navn på personer i husholdningen der barnet er folkeregistrert fra søker, jf. § 3d andre ledd.

Kommunen kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra skattemyndighetene for å dokumentere husholdningens inntekt for det siste året, jf. 
skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a.

Dersom søknaden om reduksjon gjelder for hele den tiden barnet har barnehageplass i kommunen, kan kommunen innhente opplysninger som nevnt i første og andre ledd og fatte nye vedtak om moderasjon så lenge barnet går i barnehage

Ordninga gjeld både kommunale og private barnehagar.

 

Kontakt

Irene Yksnøy Lianes rådgjevar barnehage
46824228
@ Irene Yksnøy Lianes
Reidun Mo rådgjevar barnehage
47641489
@ Reidun Mo