Redusert foreldrebetaling

Klikk for stort bileteLov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.

Søknadsskjema


Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke, men vedtak gjeld for eit barnehageår i gongen. Eit barnehageår er frå 1.08. – 31.07.. Vedtak gjeld frå første heile månad etter at søknad med nødvendig dokumentasjon er registrert. 

 

Meir info:

Redusert foreldrebetaling

Moderasjonsordningar ved fleire barn eller lav inntekt
  • søskenmoderasjon
  • redusert foreldrebetaling for husstandar med lav inntekt
  • gratis kjernetid for 3- , 4- og 5-åringer 
Søskenmoderasjon

 

Har du meir enn eit barn i barnehage i same kommune, blir det gitt søskenmoderasjon.​

Retten til søskenmoderasjon gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar, eller i barnehagar med forskjellige eigarar.

Reduksjon for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Gradert foreldrebetaling for husstandar med lav inntekt

Frå 1. mai 2015 skal ingen hushald betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. Foreldrebetalinga er også avgrensa av maksimalprisen, som vert fastsett av Stortinget. Det er hushaldet si brutto inntekt som vert lagt til grunn. Skattefrie inntekter skal ikkje inkluderast. Ordninga gjeld for familiar eller hushald som har ei samla låg inntekt.

Som eit hushald reknar ein ektefelle, registrerte partnarar og sambuarar.  Sambuarar er to ugifte personar over 18 år som bur i lag, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av de siste 18 månadane, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert. 

Gratis kjernetid

 

Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med lav inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. 

Meir informasjon om ordninga finn du på Utdanningsdirektoratets heimesider.

Krav til dokumentasjon

 

Skattemeldinga er det sentrale dokumentet til søknaden. Dersom denne ikkje kan leggast fram, kan søkar legge fram anna gyldig dokumentasjon:

  • Vedtak fra NAV
  • Dokumentasjon frå arbeidsgiver som viser vesentlig endring i lønn
Handsaming

 

Søknadar vert handsama etterkvart med vedtak som gjeld frå og med den første heile månaden etter søknadstidspunktet. Dokumentasjon må då vere levert i lag med søknad. Søknad utan dokumentasjon vert ikkje handsama.

Søknaden varer for eit barnehageår (1/8-31/7) om gangen. Ordninga gjeld både kommunale og private barnehagar.

 

Fann du det du lette etter?