Lokal rammeplan for SFO


Bakgrunn

SFO skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna, og gje barna omsorg og tilsyn. Rammeplanen for SFO har status som forskrift med heimel i Opplæringslova § 13-7. Forskrifta gjeld frå 1. august 2021. Rammeplanen gjev rom for lokale variasjonar, satsingar og planar. 

 

Formål med lokal plan for SFO i Ørsta kommune

 

Verdigrunnlag

SFO skal bygge sin praksis på grunnleggande verdiar som er felles i formålsparagrafane til barnehage og grunnopplæringa. Kapittel 9 A i Opplæringslova, elevane sitt skulemiljø, slår fast at retten til godt skulemiljø også gjeld for SFO. Verdigrunnlaget skal formidlast og praktiserast i alle delar av arbeidet i SFO og prege innhald og praksis.

Grunnleggande verdiar som skal ligge til grunn er:


Her kan du lese meir om dei grunnleggande verdiane.


Verdiane for Ørsta kommune er viktige grunnsteinar for vidare arbeid i den einskilde skulefritidsordning.

”Utfordringane våre er å gjera verdiane våre til etablerte haldningar. Kjernen i alt me gjer handlar om å utvikle og bruke kompetansepotensialet vårt på best mulig måte.” – Linda Lai, 2013.

For å sikre dette må dei tilsette vere kompetente vaksne som er i stadig utvikling og endring. Tilsette sitt arbeid skal vere prega av ei anerkjennande haldning. Dei skal ha kunnskap om barn si utvikling og vere undrande og rause vaksne som tek barn på alvor.

Lokale SFO-rammeplanar for skulane i Ørsta

Årsplan for SFO skal vise korleis ein omset rammeplanen sitt verdigrunnlag og innhald i praksis. Årsplanen skal vere ein arbeidsreiskap for personalet, og medverke til å gi informasjon til føresette, barn og andre samarbeidspartar. 

Vikemarka SFO
Velle SFO
Sæbø SFO
Hovden SFO
Vartdal SFO

Kompetanseutvikling 2022–2024

Mål og rammer for implementering av Rammeplan for SFO i Ørsta

Målet med utviklingsarbeidet for lokal rammeplan for SFO i Ørsta kommune, er å vidareutvikle fagleg og praksisnær kompetanse, som styrkar SFO tilsette sitt arbeid i laget rundt barnet. Det overordna temaet er implementering av rammeplan for SFO med fokus på verdigrunnlag og kvalitetsutvikling.

Etter at nasjonal Rammeplan for SFO kom i 2021, gjekk vi frå bør til skal på alt som SFO skal gjennomføre etter forskrifta. Dette stiller større krav til rektorar og dei tilsette i SFO. Difor har vi starta samarbeid om ei felles kompetanseheving i kommunen.

Det skal vere til saman fire inspirasjonsdagar med erfaringsdeling mellom SFO-avdelingane, der vi skal arbeide med verdigrunnlaget. Siste samlinga blir våren 2024. Det er arbeidsgruppa saman med rektorane som har ansvar for samlingane.

I arbeidsgruppa sit:
Eli Schjøberg, sfo-koordinator ved Hovden skule
Berit Brunvold, rektor Vikemarka skule
Gunn Fremmerlid Brandal, sfo-koordinator Vartdal skule
Bjørg Gjersdal, konsulent OKI 
Mari-Anne Aarskog, rådgjevar OKI
Terje Wiik frå nettverk SFO er med som rettleiar.

Kvar SFO skal jobbe med tema mellom samlingane. Rektor og SFO-koordinator ved kvar skule skal leie arbeidet, og set av tid til førebuing før samlingane. Dei har og ansvar for at kvar SFO lagar eigne årsplanar. Å ta barna med i prosessen med å lage ein god årsplan er viktig. Barna kan på denne måten gle seg til å kome til ein trygg og god SFO. Her skal vennskap skapast på kryss og tvers av barnegruppa. SFO skal gi føresette informasjon om tilbodet, avklare forventningar og legge til rette for at føresette kan medverke i arbeidet med å vidareutvikle innhald og kvalitet. 

Plan for kompetanseutvikling 

Kommunale vedtekter

Kommunale vedtekter for SFO i Ørsta kommune

Heimel: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13–7.

§ 1. FØREMÅL

Etter opplæringslova §13–7 skal kommunen ha eit tilbod om skulefritidsordning (SFO) før og etter skuletid for 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13–7. Det er ikkje statleg krav om SFO ved alle skular, og heller ikkje om SFO i skuleferiane.

Opplæringslova §13–7 seier vidare: «Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos borna. Skulefritidsordninga skal gi borna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som skulane i Ørsta har.