Kjøp og sal

For dei aller fleste er kjøp av bustad den største enkeltinvesteringa ein gjer i livet. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøpar og selgjar. Mange saker gjeld manglar ved bustaden, men og forsenka overtaking eller omstende ikring betaling av oppgjer kan vere årsak for usemja.