Tilskot til tilpassing av bustad

Tilskot til tilpassing av bustad

 

Målgruppe

Husstander eller einskildpersonar som grunna ei funksjonsnedsetting har behov for å tilpasse bustaden ein bur i. Eldre som ynskjer å gjere førebyggande tilpassingar

Søk her


Kva ein kan få tilskot til

Tilskot kan giast til både enkle tiltak og til større ombyggingar eller gjere tilkomsten til bustaden betre.
 


Vilkår for tilskot

Ordninga er behovsprøvd. Kommunen vil prioritere søknader der det ligg føre eit behov for tilpassing.
Storleiken på tilskotet vert vurdert ut frå tilgjengelege midlar og moglegheiter for kombinasjon med andre offentlege støtteordningar. Tilskot, evt. i kombinasjon med startlån, vert vurdert ut frå søkjar si eiga evne til å finansiere tiltaka. 
 


Dokumentasjon

Vanlegvis vil det verte kravd uttale frå ergoterapeut som har vurdert tiltaka i søknaden i høve søkjar sine behov for tilpassing. Opplysning om husstanden som inntekt og likning, låneutgifter, relevante helseopplysningar m.v.
 
 

For meir informasjon, sjå husbanken.no.