Naturvern

Gjennom Naturmangfaldlova (tidlegar lov om naturvern) kan einskilde særleg viktige område få eit særskilt vern.
I Ørsta kommune er det fleire naturreservat som er den strengaste verneforma: - Åmsmyra, Raudøy (kristorn), Skorgeura, Gjevenesstranda, Barlindneset og Kvamsetelva (edellauvskog).
 
I tillegg er resten av Raudøya verna som landskapsvernområde (med Kristornfredning)
 
Kommunen har elles utføret ei omfattande kartlegging av viktige naturtypar.
Det vert stadig gjennomført nye registreringar og disse vert supplert i naturbasen.