Universell utforming

Utforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpassing. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket og alder som funksjonsevne.

 

Etter plan og bygningslova sitt formål, skal universell utforming takast omsyn til allereie under planleggjing.