KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Ergoterapi

 
Kontorlokale: Vikegata 9, 6150 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta
 
Ergoterapeuten..
 • har i sitt arbeid fokus på aktivitet og deltaking for alle.
 • hjelper menneske til å fungere best mogleg i kvardagen, trass vanskar med å utføre daglege gjeremål grunna sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting.

Ergoterapi kan mellom anna vere:

 • Førebyggande tiltak
 • Tverrfagleg habilitering og rehabilitering
 • Rettleiing, informasjon og undervisning
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemiddel som kan kompensere for tapt funksjon
 • Kartlegge funksjonar og tilpasse aktivitetar/arbeidsvaner
 • Legge til rette fysiske omgjevnader i heim, skule, barnehage og på arbeidsplass
 • Trening av daglege gjeremål
 • Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team - koordinator for individuelle planar
 • Gje uttale om trygdefinanserte tiltak og utbetringstilskot til bustad
 • Universell utforming
 

Målgruppe for tenesta

 • Alle i Ørsta kommune, utan omsyn til alder.
 • Menneske med ulike sjukdommar og/eller skadar, helseplagar og funksjonshemmingar.
 • Grupper med auka risiko for helseplagar.
 • Personar med behov for helsefremmande og førebyggjande teneste, habilitering og rehabilitering.
 

Slik får du tenesta

Du kan ta kontakt direkte med ergoterapeutane eller be om henvising vidare frå andre tenester.