AKTUELT NO:

Når skulefråvær uroar oss

Etter opplæringslova §2-1, har born og unge plikt til grunnskuleopplæring, og rett til offentleg grunnskuleopplæring i samsvar med lov og føreskrifter.
 
Dei fleste born og unge går på skulen frivillig og utan problem. Nokre elevar har likevel vanskar med å kome på skulen. I ein del av desse sakene vil det vere snakk om fråvær som gir grunn til uro.
 
Kva er fråvær som uroar oss?

Fråvær meir enn 15% i løpet av ein femvekersperiode, er grunn til uro. Det same er fråværsmønster som gjeld ein fast dag, faste timar eller faste fag. Då kan fråværet vere under 15%, men framleis vere bekymringsverdig. 

Årsaker

Det er mange moglege grunnar til at born og unge har fråvær frå skule. Det kan skuldast at noko vert opplevd som vanskeleg på skulen, som mobbing, bråk i klassa, prestasjonspress, framføringar, lærarskifte eller mangelfull tilrettelegging. Lettare psykiske plager som til dømes depresjon, søvnvanskar, vanskar mellom born og foreldre eller andre vanskar i heimen kan vere medverkande årsaker. Stress og vanskelege opplevingar spelar også ei rolle.

Når oppstår fråværet?

Fråvær kan oppstå gjennom heile grunnskulen, men det er ein auka risiko i høve skulestart og overgangar. Fråværet kan også oppstå ved byte av skule, ved oppstart etter feriar og etter periodar med sjukdom.

Oppmøtevanskane kan ofte starte i det små, med fråvær i nokre timar, delar av dagen eller enkelte dagar. Det er viktig å fange opp dette så tidleg som råd.

Førebyggande faktorar
 • Gode relasjonar mellom elevar og tilsette
 • God kommunikasjon med heimen
 • Tilrettelegging av skuledagen i samarbeid med elev og føresette
 • Stabile rammer og kjende strukturar
 • Godt psykososialt læringsmiljø i samsvar med §9a i opplæringslova
 • Systematiske, førebyggande tiltak for godt læringsmiljø
 • Kompetanse om psykisk helse
Kva kan heimen gjere?
 • Vis interesse for skulearbeidet, og vis at skule er viktig.
 • Ta tidleg kontakt med skulen dersom du trur eleven vegrar seg, til dømes om eleven ofte har "vondtar" som hindrar oppmøte på skulen.
 • Hjelp eleven med å avklare krav og forventningar.
 • Gje eleven oppmuntring og ros for å gå på skule også når ho/han ikkje kjenner seg heilt på topp.
 • Unngå at det blir kjekt å vere heime dersom eleven er sjuk/føler seg uvel (ikkje TV, PC, internett, god mat, osb.)
 • Søk råd hjå helsepersonell (helsesjukepleiar, lege) dersom du har mistanke om fysiske eller psykiske vanskar.
 • Godt samarbeid mellom dei føresette er viktig anten dei bur saman eller ikkje. 
Prosedyre for registrering og oppfølging av elevfråvær i grunnskulen
 1. Fråvær skal registrerast dagleg. Kontaktlærar held seg oppdatert på fråværet til sine elevar. 
 2. Føresette skal levere skriftleg melding til skulen ved alle typar fråvær og oppgje fråværsgrunnen.
 3. Ved fråvær på meir enn tre dagar skal eleven sine føresette ta kontakt med skulen og melde frå om årsak til fråværet. Dersom skulen ikkje får slik melding innan tre dagar, skal kontaktlærar ta kontakt med dei føresette. 
 4. Dersom ein elev har eit høgt eller urovekkande fråvær, skal kontaktlæraren ta dette opp med dei føresette og melde skriftleg til skuleleiinga. Leiinga kallar umiddelbart inn til samtale med føresette, elev og kontaktlærar for å finne årsak og sette i verk tiltak som skal stoppe fråværet. Elev og foreldre skal få tilbod om samtale med helsesjukepleiar og/eller tilbod om LOS (12-16 år).
 5. Dersom det høge fråværet held fram skal det seinast etter nye tre veker haldast nytt møte, der følgjande tiltak vert vurderte:
  1. Vidare samtalar med helsesjukepleiar
  2. LOS
  3. Melding til PPT
  4. Melding til barneverntenesta
  5. Melding til kommunepsykolog, ev. med vidare tilvising til BUP
  6. Fastlege, ev. med vidare tilvising til BUP

Kontakt

Gunnar Knutsen LOS
40063597
@ Gunnar Knutsen