Introduksjonsordning

For å ha rett og plikt til introduksjonsprogrammet er det ein føresetnad at ein er busett i ein kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), eller er familiesameint med ein som er busett. I tillegg må ein ha behov for grunnleggande kvalifisering.

Når ein deltek i introduksjonsprogram, har ein krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjer dette to gonger folketrygda sitt grunnbeløp. Deltakar under 25 år mottek 2/3 stønad.

Programmet skal være heilårleg og på fulltid, og kan ved behov vare i inntil 2 år. I særlege tilfelle kan introduksjonsprogrammet bli utvida til inntil 3 år.

Programmet skal minst innehalde opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt førebuing til deltaking i arbeidslivet.

Det skal utarbeidast ein individuell plan med bakgrunn i den enkelte sitt opplæringsbehov.

Målgruppe:

Nyankomne flyktningar mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggande kvalifisering, som har eit av følgjande opphaldsgrunnlag:

  • Asyl
  • Overføringsflyktningar med innreiseløyve
  • Innvilga opphalds- eller arbeidsløyve med sterke menneskelege omsyn etter søknad om asyl
  • Familiesameining med personar i dei ovanfornemnde gruppene som ikkje har vore busett meir enn 5 år

Om søknadsprosessen

Søknad fremjast til flyktningkontoret i Ørsta kommune.

Kommunen har plikt til å tilrettelegge introduksjonsprogram så snart som mogleg og innan tre månader etter busetting.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 09.11.2017
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Bård Flekke Leiar Flyktningkontor
48892396
@ Bård Flekke
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
95962432
@ Preben Trellevik

Nyhende