Ergoterapi

 
Kontorlokale: Ørsta velferdshus, Dalevegen 24, 6153 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta
 
Ergoterapeuten..
 • har i sitt arbeid fokus på aktivitet og deltaking for alle.
 • hjelper menneske til å fungere best mogleg i kvardagen, trass vanskar med å utføre daglege gjeremål grunna sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting.

Ergoterapi kan mellom anna vere:

 • Førebyggande tiltak
 • Tverrfagleg habilitering og rehabilitering
 • Rettleiing, informasjon og undervisning
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemiddel som kan kompensere for tapt funksjon
 • Kartlegge funksjonar og tilpasse aktivitetar/arbeidsvaner
 • Legge til rette fysiske omgjevnader i heim, skule, barnehage og på arbeidsplass
 • Trening av daglege gjeremål
 • Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team - koordinator for individuelle planar
 • Gje uttale om trygdefinanserte tiltak og utbetringstilskot til bustad
 • Universell utforming
 

Målgruppe for tenesta

 • Alle i Ørsta kommune, utan omsyn til alder.
 • Menneske med ulike sjukdommar og/eller skadar, helseplagar og funksjonshemmingar.
 • Grupper med auka risiko for helseplagar.
 • Personar med behov for helsefremmande og førebyggjande teneste, habilitering og rehabilitering.
 

Slik får du tenesta

Du kan ta kontakt direkte med ergoterapeutane eller be om henvising vidare frå andre tenester.
 
 

Kontakt

Ragnhild Svensli avdelingsleiar ergo, fysio og friskliv
48997922
@ Ragnhild Svensli
Lillian Sætre ergoterapeut
46841067
@ Lillian Sætre
Monica Gustavsen Ergoterapeut / kvardagsrehabilitering
95172954
@ Monica Gustavsen