Personskadeerstatning

Personskadeerstatning kan bli gitt for ulike typer skade.

Hovudregelen er at det må vere eit ansvarsgrunnlag, nokon må vere ansvarleg for skade, t.d. ein skadevaldar eller eit forsikringsselskap.  Vidare må det vere årssakssamanheng – rettsleg og faktisk – mellom den handlinga som fører til skade og det økonomiske taket.  Til sist må det ligge føre eit økonomisk tap som følgje av skaden.

På einskilde områder er det objektivt ansvar for skadevaldar, men hovudregelen er at det må vere eit ansvargrunnlag.

Søk pasientskadeerstatning