Kommunen som arbeidsgjevar

Ørsta kommune har ein variert arbeidsmarknad med mange kompetansearbeidsplassar. Ørsta kommune er den største arbeidsgjevaren i kommunen med om lag 1000 tilsette. Kommunen skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, som ynskjer å rekruttere og halde på dyktige medarbeidarar. Arbeidsgjevarstrategi for Ørsta kommune byggjer på kommunen sine verdiar og peikar på dei innsatsområda som kommunen må vere god på for å utvikle organisasjonen og medarbeidarane. Slik kan kommunen vere ein attraktiv arbeidsgjevar som er konkurransedyktig og tilbyr gode tenester til innbyggjarane og brukarane.

Arbeidsgjevarstrategi for Ørsta kommune

 

Arbeidet i Ørsta kommune byggjer på verdiane:

Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver
Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap
 

Leiarprinsipp:

Leiarar på alle nivå i Ørsta kommune skal få fram det beste i medarbeidarane gjennom å:

  • involvere medarbeidarane
  • fremje meistring
  • setje tydelege mål og stille krav
  • utfordre og støtte

Som medarbeidar i Ørsta kommune skal du oppleve at me treng din kompetanse og at du får utvikle denne, slik at oppgåver vert løyste til det beste for innbyggjarane.


 

 

Kontakt

Idun Lee Hofset personalsjef
48139574
@ Idun Lee Hofset