Nyhende

 • 20.07.2018 Markering av 22. juli
  Markeringa av denne dagen er framleis viktig. Vi må alle kjempe mot angrep på ytringsfridomen, menneskeverdet og mangfaldet. Vi må alltid stå saman om vernet av demokratiet. Dei som vart råka og dei etterlatne treng framleis fellesskapet si støtte.
 • 19.07.2018 Velkomne til minnemarkering 20. juli i Laguneparken
  22. juli 2011 opplevde vi det verste terrorangrepet på norsk jord sidan andre verdskrig. 77 menneske vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya.
 • 13.07.2018 Chat-funksjonen vil vere ubemanna i veke 29
  Grunna ferieavvikling på servicekontoret vil denne funksjonen vere ute av drift frå 16.07.18 - 20.07.18

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 22.06.2018 Plankart_Ytrehovdevegen 16 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Ytrehovdevegen 16
  Med dette gjer vi kjent at planframlegget har vore til handsaming i formannskapet som planutval, der det vart gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplanen ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planarbeidet er å endre arealbruken frå allmennyttig føremål (bedehuset i Hovdebygda) til konsentrert bustad.
 • 14.06.2018 Områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum - varsel om utvida område
  I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.
 • 08.06.2018 Søknad om løyve til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Ørsta kommune
  Småkraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Nøvedalselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 12,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 600 husstandar. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicekontoret i Ørsta kommune og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Martin Vangdal på tlf.: 988 30 458 eller e-post: Martin.Vangdal@smaakraft.no.