• Ledige stillingar

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 26.08.2016 Ørsta kommune har tilsett ny økonomileiar
  Vi har gleda av å meddele at Jan Inge Bueide har takka ja til stillinga som økonomileiar i Ørsta kommune. Bueide kjem i frå stilling som bedriftsrådgjevar hos Visma Services Norge As.
 • 26.08.2016 Synfaring i demobustad for velferdsteknologi ved NTNU
  Eldrerådet og råd for likestilling av funksjonshemma var torsdag 25. august på synfaring til NTNU i Ålesund.
 • 26.08.2016 Innovasjonsprosjekt Hjørundfjord
  Korleis få til eit samla utviklingsprosjekt i Hjørundfjorden? Over 30 personar møtte for å høyre fagpersonar frå fylket og destinasjonsselskapet vårt snakke om status/resultat så langt og mulegheiter framover.

Aktuelt

 • 25.08.2016 Høyring: Økonomiplan 2017 - 2020
  Høyringsdokumentet inneheld: Sak som formannskapet handsama 24.08.2016: Økonomiplan 2017-2020.
 • 24.08.2016 Utsiktsrydding i Ørsta – søk om midlar no
  Oppdatering 24.08.16: Landbrukskontoret inviterte lokalavisene og orienterte om ordninga, artikkel i Møre-Nytt 8. juli, men responsen har vore heller laber. Ein oppmodar difor private, lag, organisasjonar om å søke midlar til utsiktsrydding som omtalt. Fristen for å søkje tilskot i 2016 er (i Møre og Romsdal) sett til 20. september.
 • 19.08.2016 Dårleg badevasskvalitet i Ørstafjorden i veke 33
  Analyse av badevatn på Vekslet og Strømpeneset syner at kvaliteten ikkje er akseptabel i veke 33. Dette skuldast truleg mykje nedbør siste tida og høg vassføring i Ørstaelva. Ny analyse blir gjort i veke 34.
 • 08.07.2016 Badevasskvalitet 2016
  I samarbeid med kommunelege Arne Gotteberg vil Kommunalteknikk ta prøver av badevatn kvar veke og publisere resultat fortløpande. Prøvetaking vil skje på Strømpeneset og Vekslet. Den hygieniske kvaliteten vil delast inn i god, mindre god og ikkje akseptabel og følgjer vasskvalitetsnorm for friluftsbad frå Statens helsetilsyn.

Kunngjeringar

 • 19.07.2016 Varsel om privat reguleringsarbeid - Morkaneset
  I samsvar med reglane i PBL§12-3 og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med detaljregulering av naustområdet BUN 6 vest for Morkaneset i Ørsta sentrum.
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering