Nyhende

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 29.02.2024 Førebels rekneskap 2023 for Ørsta kommune er no klart.
  Førebels årsrekneskap viser ein bruk av disposisjonsfond på om lag kr 49,8 mill.I tillegg til å dekke eit underskot på 45,3 mill., vert kr 2,6 mill. av disposisjonsfondet overført til investering for å dekke det tapte tilskotet frå NVE til skredsikringa på Vallabøen og kr 1,8 mill. til bundne driftsfond hovudsakleg for å dekke utgifter til sjølvkost. I tertialrapporten pr. 31.08.2023 tilsa prognosen ein bruk av disposisjonsfondet på kr 49,2 mill.
 • 27.02.2024 Kulturtilskot 2024
  I budsjettet er det løyvd midlar til kulturmidlar. Desse midlane dekkjer tilskot til idrettsanlegg, forsamlingshus, kulturmidlar (tildeling etter Prinsipp for delinga av kulturmidlane i Ørsta kommune) og open søknad.
 • 27.02.2024 Offentleg ettersyn: Eigedomsskattelister 2024
  Eigedomsskattelista er lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå tysdag 27. februar 2024.
 • 08.02.2024 Høyring: Kommunal jordvernstrategi for Ørsta kommune
  Framlegg til kommunal jordvernstrategi er no lagt ut på høyring.