Nyhende

 • 02.12.2016 Servicekontoret nyttar mCash
  Servicekontoret førebur seg på ei kontantfri løysning og har no innført mCash. Dette gjer det mogleg å betale kopiar og bøker med mobil. Kontantkassa skal avviklast frå nyttår av, men det vert i desember ei overlappingsperiode for å gjere overgangen så mjuk som mogleg.
 • 01.12.2016 Frivilligdagen 5. desember, inviterer til ”Pengetimen”
  Måndag er den internasjonale frivilligdagen, oppretta av FN i 1985. Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidreg med kvar dag gjennom individuell innsats, initiativ i lokalsamfunnet og frivillige organisasjonar, for å stimulere til endå mer frivillig aktivitet.
 • 01.12.2016 Informasjonsmøte Biogass 30.november
  Det vart halde informasjonsmøte om biogassanlegg på Ørsta rådhus, onsdag 30.11.2016 kl. 11 – 15. Arrangør var landbrukskontoret Ørsta Volda ilag med Volda og Ørsta reinhaldsverk (VØR). Bakgrunn for møtet var at VØR har planar om etablering av eit biogassanlegg på Melsgjerdet i Ørsta, i samband med at det vert starta med innsamling av matavfall.

Aktuelt

 • 28.10.2016 Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare
  Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd til unge kvinner fordi den førebyggjer livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

Kunngjeringar

 • 23.11.2016 Budsjett 2017 - Høyring
  Høyring inneheld: Formannskapet si tilråding til kommunestyret, budsjett 2017, rådmannen sitt framlegg til budsjett.
 • 18.11.2016 Varsel om oppstart: Områdeplan for Ørsta sentrum
  Ørsta kommune varslar med dette oppstart av arbeid med områdereguleringsplanen for Ørsta sentrum, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§12-2 og 8.
 • 21.10.2016 Tre detaljreguleringsplanar på offentleg ettersyn
  Detaljreguleringsplanane for fleirbrukshall i Ørsta sentrum, bustadfeltet B11 på Mosbakkane og Kolåsbakkane hyttegrend er lagt ut på offentleg ettersyn.
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering