Nyhende

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 29.06.2018 Vedteken plan: Hyttefelt på Hovdenakken - del av FR3 i kommunedelplan for Bondalseidet
  Ørsta kommunestyre vedtok 21.06.2018 detaljreguleringsplan med føresegn for hyttefelt på Hovdenakken gnr/bnr 36/6 og 36/9 – del av FR3 i kommunedelplan for Bondalseidet (PlanID 2016005).
 • 22.06.2018 Plankart_Ytrehovdevegen 16 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Ytrehovdevegen 16
  Med dette gjer vi kjent at planframlegget har vore til handsaming i formannskapet som planutval, der det vart gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplanen ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planarbeidet er å endre arealbruken frå allmennyttig føremål (bedehuset i Hovdebygda) til konsentrert bustad.
 • 14.06.2018 Områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum - varsel om utvida område
  I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.
 • 08.06.2018 Søknad om løyve til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Ørsta kommune
  Småkraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Nøvedalselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 12,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 600 husstandar. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicekontoret i Ørsta kommune og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Martin Vangdal på tlf.: 988 30 458 eller e-post: Martin.Vangdal@smaakraft.no.