• Ledige stillingar

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 25.08.2016 Stenging av veg
  Vegen ved Vikøyrane på strekninga mellom Opsal Autohus og til Narvesen ved inngang til Amfi vert stengt imorgon fredag 26.08.16 frå 07.30 og til ca kl 15.00, grunna nyasfaltering av veg og fortau.
 • 25.08.2016 Høyring: Økonomiplan 2017 - 2020
  Høyringsdokumentet inneheld: Sak som formannskapet handsama 24.08.2016: Økonomiplan 2017-2020.
 • 24.08.2016 Utsiktsrydding i Ørsta – søk om midlar no
  Oppdatering 24.08.16: Landbrukskontoret inviterte lokalavisene og orienterte om ordninga, artikkel i Møre-Nytt 8. juli, men responsen har vore heller laber. Ein oppmodar difor private, lag, organisasjonar om å søke midlar til utsiktsrydding som omtalt. Fristen for å søkje tilskot i 2016 er (i Møre og Romsdal) sett til 20. september.

Aktuelt

 • 25.08.2016 Høyring: Økonomiplan 2017 - 2020
  Høyringsdokumentet inneheld: Sak som formannskapet handsama 24.08.2016: Økonomiplan 2017-2020.
 • 24.08.2016 Utsiktsrydding i Ørsta – søk om midlar no
  Oppdatering 24.08.16: Landbrukskontoret inviterte lokalavisene og orienterte om ordninga, artikkel i Møre-Nytt 8. juli, men responsen har vore heller laber. Ein oppmodar difor private, lag, organisasjonar om å søke midlar til utsiktsrydding som omtalt. Fristen for å søkje tilskot i 2016 er (i Møre og Romsdal) sett til 20. september.
 • 19.08.2016 Dårleg badevasskvalitet i Ørstafjorden i veke 33
  Analyse av badevatn på Vekslet og Strømpeneset syner at kvaliteten ikkje er akseptabel i veke 33. Dette skuldast truleg mykje nedbør siste tida og høg vassføring i Ørstaelva. Ny analyse blir gjort i veke 34.
 • 08.07.2016 Badevasskvalitet 2016
  I samarbeid med kommunelege Arne Gotteberg vil Kommunalteknikk ta prøver av badevatn kvar veke og publisere resultat fortløpande. Prøvetaking vil skje på Strømpeneset og Vekslet. Den hygieniske kvaliteten vil delast inn i god, mindre god og ikkje akseptabel og følgjer vasskvalitetsnorm for friluftsbad frå Statens helsetilsyn.

Kunngjeringar

 • 19.07.2016 Varsel om privat reguleringsarbeid - Morkaneset
  I samsvar med reglane i PBL§12-3 og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med detaljregulering av naustområdet BUN 6 vest for Morkaneset i Ørsta sentrum.
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering