• Ledige stillingar

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 26.09.2016 Friskliv Ørsta
  Gjennom Ørsta si satsing på barn og unge, er det no starta opp Frisklivssentral i kommuna vår. Friskliv Ørsta er eit tilbod til barn og unge, og eventuelt heile familien, med støtte til å endre vanar knytt til helse, fysisk aktivitet og/eller kosthald.
 • 19.09.2016 Til grendalag og bygdelag i Ørsta
  TV-aksjonen går av stabelen 23.oktober. I år går inntektene til Røde kors og deira arbeid for dei hardt råka sivile i krigsherja område.
 • 19.09.2016 Kulturprisen 2016
  I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege."

Aktuelt

 • 15.09.2016 TV-aksjonen 2016
  Årets TV-aksjon er den 23.oktober. Innsamlinga skal nyttast til å redde liv og gje omfattande helsehjelp til nokon av dei mest sårbare i verda - sivile ramma av krig og konflikt.
 • 07.09.2016 Nasjonal brannøving
  Nasjonal brannøving er ei stor informasjonskampanje som har til formål å få alle i Noreg til å ha brannøving både på jobb, og heime i eigen bustad.
 • 25.08.2016 Høyring: Økonomiplan 2017 - 2020
  Høyringsdokumentet inneheld: Sak som formannskapet handsama 24.08.2016: Økonomiplan 2017-2020.
 • 24.08.2016 Utsiktsrydding i Ørsta – søk om midlar no
  Oppdatering 24.08.16: Landbrukskontoret inviterte lokalavisene og orienterte om ordninga, artikkel i Møre-Nytt 8. juli, men responsen har vore heller laber. Ein oppmodar difor private, lag, organisasjonar om å søke midlar til utsiktsrydding som omtalt. Fristen for å søkje tilskot i 2016 er (i Møre og Romsdal) sett til 20. september.

Kunngjeringar

Login for redigering