Nyhende

Aktuelt

Kunngjeringar

  • 18.05.2020 Illustrasjonsbilete Melding om feltarbeid - overvaking av fuglebestand i jordbrukslandskapet
    Melding om feltarbeid Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på på oppdrag frå Landbruks- og mat­departementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- småbrukarlag kontinuerlig overvaking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.
  • 14.05.2020 Vedteken plan: Detaljregulering for B9 på Ose
    Ørsta kommunestyre vedtok i møte 07.05.2020 detaljreguleringsplan for område B9 på Ose
  • 30.04.2020 Treningstider 2020/2021
    Det er no høve til å søkje på treningstid i Ørsta sentrum. Hallnemnda vil tildele treningstid i nye Ørstahallen så langt det let seg gjere. Det vil seie at alle som trenar på Vikemarka må søkje til denne fordelinga.