Nyhende

 • 22.05.2019

  Fagtimar med fokus på stressmeistring og ergonomi

  Onsdag 22. mai hadde bu- og habiliteringstenesta fagtimar med fokus på stress og meistring av stress i arbeidsdagen. Korleis kan stress kjennast på kroppen både fysisk, psykisk og kjemisk og korleis kan ein jobbe med desse symptoma slik at ein handterer dei på ein god måte?
 • 22.05.2019

  Ørsta trekt fram i stortingsmelding om folkehelse

  Ørsta kommune har delteke i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse» til Helsedirektoratet (2015-2018). 
 • 21.05.2019

  Vassavstenging på Vallabøen  Grunna arbeid på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Heggjadalen, Svalevegen, Erlevegen og Lerkevegen i morgon onsdag 22. mai.

Aktuelt

 • 23.05.2019 Godkjende vallister 2019
  Ørsta valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse vallistene ved kommunestyrevalet 2019:
 • 15.05.2019 Norskeflagg 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.
 • 11.03.2019 Klipp hekken
  Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.

Kunngjeringar

 • 23.07.2018 Treningstider hausten 2019
  Det er no høve til å søkje på treningstid i Ørsta sentrum. Hallnemnda vil tildele treningstid i nye Ørstahallen så langt det let seg gjere. Det vil seie at alle som trenar på Vikemarka må søkje til denne fordelinga.
 • 12.04.2019 Høyring: Revidering av forskrift om renovasjon og slam
  Ørsta formannskap handsama i møte den 09.04.2019 framlegg til endra forskrift om renovasjon og slam for Volda og Ørsta kommunar. Formannskapet gjorde vedtak om å legge framlegg til endra forskrift ut på høyring i 6 veker, jf. forvaltningslova § 37. Med frist 25. mai 2019.
 • 12.04.2019 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde
  Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde ut til offentleg ettersyn.