Nyhende

Aktuelt

Kunngjeringar

  • 20.06.2024 Høyring: Kommunal planstrategi 2024–2028
    Ørsta kommunestyre, har i møte 13.06.2024 gjort vedtak om å legge framlegg til kommunal planstrategi 2024–2028 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11–14.
  • 20.06.2024 Varsel om detaljregulering: Ose næringsområde
    I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, og løyve gjeve i møte i formannskapet 14.05.24, blir det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for Ose næringsområde – gnr. 47, bnr. 205/362/110 mfl., planID 2023005. Området er ca. 7,5 daa og avgrensa som vist i kart nedanfor.