Nyhende

Aktuelt

  • 13.09.2018 Spelemidlar til idrettsanlegg
    Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2018. Tilskot kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv.
  • 13.09.2018 Kven meiner du fortener kulturprisen 2018?
    I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege."
  • 23.07.2018 Rettigheitskurs: Hjelpe- og støtteordningar
    Foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming som ønskjer kunnskap og forståing for kva for hjelpe- og støtteordningar som finst for familien. Innhaldet for dagen er i hovudsak for dei som har fått diagnose i nær tid. Vi vil oppmode begge foreldre/føresette til å delta i opplæringa.

Kunngjeringar