• Ledige stillingar

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 25.07.2016 Kan du tenkje deg å verte lekdommar?
  Kommunane skal peike ut nye lekdommarar for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 og treng motiverte personar som kan tenke seg å ta på seg denne viktige og interessante samfunnsoppgåva.
 • 22.07.2016 Minnemarkering 22. juli i Laguneparken
  Mange var samla ved minnesmerket i Laguneparken for å markere at det er 5 år sidan Noreg vart råka av terror.
 • 18.07.2016 Markering ved minnesmerket i Laguneparken, fredag 22. juli kl. 10.00
  22. juli 2011 opplevde vi det verste terrorangrepet på norsk jord sidan andre verdskrig. 77 menneske vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya. Terroren kom ikkje utanfrå, det var ein av våre eigne! Vi må kvar dag arbeide for ytringsfridom, likskap, fellesskap og menneskerettar. Vi må ikkje ta det for gitt.

Aktuelt

 • 08.07.2016 Badevasskvalitet 2016
  I samarbeid med kommunelege Arne Gotteberg vil Kommunalteknikk ta prøver av badevatn kvar veke og publisere resultat fortløpande. Prøvetaking vil skje på Strømpeneset og Vekslet. Den hygieniske kvaliteten vil delast inn i god, mindre god og ikkje akseptabel og følgjer vasskvalitetsnorm for friluftsbad frå Statens helsetilsyn.

Kunngjeringar

 • 19.07.2016 Varsel om privat reguleringsarbeid - Morkaneset
  I samsvar med reglane i PBL§12-3 og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid med detaljregulering av naustområdet BUN 6 vest for Morkaneset i Ørsta sentrum.
 • 12.07.2016 M-VD-/ Vartdal fiskeoppdrett AS - Søknad om å auke talet på settefisk og produksjon av stor smolt
  Vartdal Fiskeoppdrett AS søkjer om å auke konsesjonen med 400 000 stk settefisk til totalt 1,2 millionar settefisk. Settefisken skal produserast til stor smolt (≤1 kg) på lok 12986 Storelva. Søknaden inneber også behov for å utvide anlegget.
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 29.03.2016 HØYRING: Løyvedelen i rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020
  Løyvedelen skal rullerast for kvar ny kommunestyreperiode, og alle sals- og skjenkeløyve for perioden 2016 – 2020 skal fornyast og handsamast i høve den nye planen. Løyvedelen er ein del av rusmiddelpolitisk plan og er styringsdokumentet for kommunen sin alkoholpolitikk. Planutkastet er utarbeidd av ei interkommunal arbeidsgruppe på Søre Sunnmøre. Føremålet er å gje mest mogleg like rammer for løyvepolitikken i regionen.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering