Nyhende

 • 16.02.2017 Ørsta sin folkehelseprofil 2017
  Folkehelseinstituttet gjorde folkehelseprofilane for kommunane tilgjengelege 14.februar. Folkehelseprofilane er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar denne som er eit krav i folkehelselova §5. Rapporten finn du i margen.
 • 15.02.2017 Plan for fleirbrukshall
  Dette er ei oversikt over nøkkeltal, illustrasjonar og planteikningar knytt til den nye fleirbrukshallen.
 • 15.02.2017 Eigen heim i Dalevegen
  Dei nye bustadane for unge funksjonshemma i Dalevegen står klare til bruk. Kvar og ein er innreidd etter personleg smak, og ingen av dei er like. Alle bebuarane har teke i bruk leilegheitene sine, men ikkje alle er heilt ferdig innflytta. Dei er svært stolte over kor fint det har blitt. Dei har sjølve fått bestemme innreiing, fargar og forma det til sin eigen heim. Sjølv om ein alltid vil seie at ein skal heim til mor og far, så er det noko med dette å skape ein eigen heim utanfor barndomsheimen.

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 02.02.2017 Vedtekne reguleringsplanar
  Ørsta kommunestyre har vedteke reguleringsplanar for Fleirbrukshallen i Ørsta sentrum, bustadfeltet B11 Mosbakkane og hyttefelt i Kolåsbakkane og Nakkestranda.
 • 16.12.2016 Vedtak av kommunal planstrategi 2016-2020
  Ørsta kommunestyre har vedteke kommunal planstrategi for 2016-2020
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering