Nyhende

 • 15.05.2019

  Vårteljing av hjort 2019

  Det har vore to hjorteteljingar i Ørsta kommune og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre i vår, på datoane 13. april og 4. mai. 
 • 13.05.2019 Norskeflagg

  17. mai i Ørsta  Med von om ein fin 17. mai. 

  Hipp, hipp, hurra!
 • 10.05.2019

  Verdas aktivitetsdag 10. mai  Bakk-Ola-maraton har blitt ein tradisjon, og er med på å markere Verdas aktivitetsdag i Ørsta. Sjølv med regn og kalde forhold, samla folk seg på Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka for opning ved ordførar, felles oppvarming og tur for både gåande og rullande. 

Aktuelt

 • 15.05.2019 Norskeflagg 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.
 • 03.04.2019 Listeforslag til kommunestyrevalet 2019
  Den 1. april var det siste frist for å sende inn listeforslag til haustens kommunestyre- og fylkestingval. Lista under er eit framlegg, den endelege lista har frist 1. juni og må vedtakast i valstyret 21. mai 2019.
 • 11.03.2019 Klipp hekken
  Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.

Kunngjeringar

 • 23.07.2018 Treningstider hausten 2019
  Det er no høve til å søkje på treningstid i Ørsta sentrum. Hallnemnda vil tildele treningstid i nye Ørstahallen så langt det let seg gjere. Det vil seie at alle som trenar på Vikemarka må søkje til denne fordelinga.
 • 12.04.2019 Høyring: Revidering av forskrift om renovasjon og slam
  Ørsta formannskap handsama i møte den 09.04.2019 framlegg til endra forskrift om renovasjon og slam for Volda og Ørsta kommunar. Formannskapet gjorde vedtak om å legge framlegg til endra forskrift ut på høyring i 6 veker, jf. forvaltningslova § 37. Med frist 25. mai 2019.
 • 12.04.2019 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde
  Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde ut til offentleg ettersyn.