Koronavaksine

 
Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det. 
 

Ørsta kommune har nok vaksinedoser til alle.  
 

 

Vi har avslutta innkalling til vaksinering. Personar som enno ikkje har fått time til 1. eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.

Framover blir det vaksinering kun torsdagar til og med torsdag 30. september. Deretter er det vaksinering ein gong pr månad, så langt vi har planlagt no. Dette betyr at folk må vere raske og sørge for å bestille time så dei slepp å vente unødig lenge.

Det er sjølvbooking av vaksineringstime for aldersgruppene 12–17 år og eldre via Helsenorge

Vi oppmodar om at du loggar deg inn på helsenorge.no og sjekkar at du er registrert med rett telefonnummer og e-post. Dersom du vel å få varsel på telefon vil du få melding om time på SMS. Her kan du opppdatere kontaktinformasjonen din.

Du kan bestille vaksinasjon på Helsenorge.no eller ringe vaksinasjonstelefonen 700 58 965

 

Informasjon om vaksinering på ulike språk 

 

Vaksinering for ulike grupper

Adresse og annan viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime

Viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime

 • Vaksinasjon skjer på Ørsta kulturhus. Holmegata 7, 6153 Ørsta
 • Dersom du har feber må du ringe 700 58 965 og gje beskjed om at du ikkje kan møte til oppsett tid.
 • Må du flytte timen ringer du 700 58 965. 
 • Ha på deg klede som gjer det lett å nå overarmen der vaksinen skal bli sett.
 • Ta med gyldig legitimasjon.
 • Du må vente 30 minutt i vaksinasjonslokalet etter at du har fått vaksine.
 • Vaksinen er heilt gratis for alle.

Merk: Vaksinasjonstelefonen er open kvardagar kl.11-15 og er kun for å flytte timar og praktiske spørsmål. Ved spørsmål om eigen helse og hjelp til vurdering om du skal/kan ta vaksine eller ikkje må du kontakte fastelgen din.  

Vaksinering med ei 3. dose koronavaksine – Sjekk om du kan ta 3. dose

Dei som vil bli vurdert for tilbod om ei tredje vaksinedose er pasientar i følgjande kategoriar:

 • Transplanterte
 • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt
 • Ved aktiv behandling mot kreft
 • Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse
 • Redusert immunforsvar som følgje av HIV-infeksjon
 • Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta. Dette er ei samansett gruppe og krev individuell vurdering
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir ansett å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor

 

Det er vidare inndelt i 2 grupper.

Dei som trur eller veit at dei høyrer til i gruppene nedanfor treng ikkje kontakte legen sin, og treng heller ikkje å vente på brev frå sjukehuset, men kan bestille time for 3. dose på vaksinetelefonen 70058965 (mån–fre kl. 11–15). 

Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir sett på som å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene nedanfor, kan også ringe vaksinetelefonen.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e- resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

 

Informasjon frå FHI: Enklare tilgang til 3. dose for personar med nedsatt immunforsvar

 

Pasientar som brukar følgande medikament er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig     >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

 

 

 • Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
   
 • Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
   
 • 3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
12–15 åringar

Årskulla 2006, 2007, 2008 og alle frå 2009 så snart dei har fylt 12 år, skal få tilbod om vaksine. Denne gruppa skal ha berre ei dose i denne omgang, og føresette må sjølve bestille time til vaksineringa via Helsenorge, evt. ringe vaksinetelefonen. Ein kan bestille time i veke 37, 38, 39. 

 • Barn og unge 12 år eller eldre som har gjennomgått covid-19 infeksjon, bør førebels ikkje motta vaksine, dei vil vere godt verna mot ny infeksjon. Dersom ein er usikker på dette, kan 1 dose settast.
   
 • Barn og unge 12 år eller eldre med alvorleg underliggande sjukdom skal ha tilbod om 2 vaksinedoser.
   
 • Det kan vere aktuelt med to doser for enkelte barn som bur i familiar med sårbare pårørande eller andre tilleggsrisikoar. Intervall mellom dosene bør då vere på 8 – 12 veker.
   
 • Det vert tilrådd at koronavaksiner vert sette med minst 1 vekes intervall til andre vaksiner. Vaksinering i skulehelsetenesta tek omsyn til dette.
   

For barn og ungdom under 16 år MÅ ein ha samtykke med underskrift frå BEGGE føresette ved felles foreldreansvar. Dette vert sjekka når du kjem til vaksinasjonslokala. 
 

Samtykkeskjema for foresatte

Brosjyre: Koronavaksine for ungdom 12–15 år

Vaksinasjon av barn og unge - informasjon frå FHI 

Sjå video om korleis du kan bestille vaksinasjonstime for born 

Har du problem med å bestille vaksinering for borna dine?

Det kan vere ulike grunnar til at du ikkje får til å bestille time til vaksinering for born eller andre som du skal bestille på vegne av.
Nedanfor er nokre punkt med problemløysing.
Du kan også ringe vaksinasjonstelefonen 700 58 965 mån–fre kl. 11–15.

 • Start med å sjå videoen som viser korleis bestillinga skal gjerast.
   
 • I nokre tilfeller får ein ei feilmelding når ein vel Bestill time.
  Forsøk å fjerne feilmeldinga og vel Bestill time på nytt. I mange tilfeller vil det løyse seg når du vel Bestill time på nytt.
   
 • Du må vere registrert i folkeregisteret på ei adresse i Ørsta eller Volda for å kunne velje vaksinasjon (mot slutten av videoen ser du korleis ein vel "Vaksinasjon")
   
 • Born eller den du bestiller på vegne av må vere registrert med full tilgang til alle digitale tjenester på helsenorge.no.
  Dette gjer du ved å velje å bruke helsenorge på vegne av bornet det gjeld, og deretter gjere følgjande:
  1. Vel namnet til bornet.
  2. Vel Profil og innstillinger.
  3. Vel Personverninnstillinger.
  4. I avsnittet Hvordan vil du bruke Helsenorge: Sjekk at det står "Du har samtykket til Full".
   Dersom det ikkje står "Du har samtykket til Full" må du velje "Endre samtykke", og følge vegvisaren for å endre til Full.


 

16 og 17 åringar

Alle som er fødde i 2004 og 2005 skal ha tilbod om to vaksinedoser og har fått innkalling via Helsenorge. Denne gruppa har fått innkalling til veke 37, timen kan evt. flyttast til veke 38 og 39. Dersom nokon ikkje har fått innkalling og ønsker vaksine, må dei ta kontakt på vaksinetelefonen eller prøve å bestille time Helsenorge sjølve. 

Dei fleste har fylt 16 år og er helserettsleg myndige og kan samtykke til vaksinasjon sjølve. Dei som er fødde i 2005 og ikkje har fylt 16 år endå, MÅ ta med samtykkeskjema med underskrift frå BEGGE føresette ved felles foreldreansvar. Dette vert sjekka når du kjem til vaksinasjonslokala. Dersom den eine foresatte er bortreist, så ta med stadfesting på SMS/epost frå vedkomande.

Samtykkeskjema for foresatte

Denne gruppa skal ha intervall på 8-12 veker mellom dosene.
Det er fint om de raskt kan stadfeste den oppsette timen på Helsenorge. 

Vaksinering av gravide

FHI tilråder at alle gravide kvinner får tilbod om to doser mRNA-vaksine mot covid-19, og at vaksineringa foregår i 2. eller 3. trimester av svangerskapet. Ein vaksinerer vanlegvis ikkje i 1.trimester, med unntak av enkelte i risikogruppa, etter vurdering av lege. Har du spørsmål så ta kontakt med fastlegen. Bestill time via Helsenorge eller på tlf. 700 58965. 

Vaksinasjon av gravide og ammende - informasjon frå FHI   

Vaksinasjon med to ulike koronavaksiner

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge brukar ein dei to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Vaksinene baserer seg på samme teknologi og er svært like i korleis dei er bygde opp og fungerer. Nokre vil bli tilbodne ein kombinasjon av dei to koronavaksinene, der 1.dose er av den eine typen og 2. dose av den andre typen. Ein slik kombinasjon er brukt i ei rekke land, og ein ventar like god, kanskje betre effekt av vaksinene når dei er gitt i ein kombinasjon.

Dersom du har vore smitta av Covid- 19

Har du vore smitta med Covid 19 og fått ei dose koronavaksine før, er du å rekne som fullvaksinert.  Har du vore smitta og ikkje teke vaksine før, må du bestille time til ei dose koronavaksine cirka 3 mnd. etter symptomfri, via Helsenorge eller på tlf. 700 58965. Tilsette på vaksinetelefonen vil sette opp med passande intervall. 

Har du spørsmål så ta kontakt med fastlegen din eller vaksinetelefonen. 

Elevar, studentar og andre som ikkje er folkeregistrert i kommunen

Elevar, studentar og andre som ikkje er folkeregistrert i kommunen kan ta kontakt for vaksinering med dose 1 og dose 2 på tlf. 700 58965.

​Les meir på FHI om Vaksinering

​Les meir på Folhehelseinstituttet (FHI) om:

 

Kontakt

Vaksinasjonstelefon (mån-fre kl.11-15)
700 58 965