Koronavaksine

 
Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det. 
 

Ørsta kommune har nok vaksinedoser til alle.  
 

Det må gå minst ei veke mellom influensavaksinering og koronavaksinering. 

Du kan bestille vaksinasjon på Helsenorge.no eller ringe vaksinasjonstelefonen 95167846.

 

 • Alle over 18 år får innkalling/tilbod om dose 3 oppfriskingsvaksine. Ein blir innkalla når 4,5 mnd intervallet mellom 2. dose og 3. dose er der.
   
 • Vi treng stadfesting på timen ved at de takkar ja eller nei til timen. Dersom vi ikkje mottek det, fell timen vekk og de må ta kontakt sjølve for ny time
   
 • Om de utset timen, vil de ikkje få ny innkalling/ time tildelt, men de må sjølve ta kontakt for ny avtale.
   
 • Dersom du har hatt 1. dose og gjennomgått koronasjukdom, skal du likevel ha 3. dose når det er gått 4,5 månader etter koronasjukdomen. (Det å ha sjukdomen blir rekna som ein vaksinedose).
   
 • Helsepersonell og tilsette i skular og barnehage vil også få tilbod om 3.dose oppfriskingsvaksine. Det må ha gått minst 4,5 mnd frå dei fekk 2.dose før dei kan få 3.dose. Desse må enten benytte Drop-In vaksinering, eller ringe vaksinasjonstelefonen for å få time.
   
 • Det er ein del ledige timar på kvar vaksinasjonsdag framover no og vi har rikeleg med vaksiner, så alle skal få, men ver snar med å bestille dykk time til vaksinering.
   
 • Den som ikkje har fått influensavaksine endå  kan få ein sjanse til torsdag 20. januar eller 27. januar. Bestill time til dette  på HelseNorge eller ring vaksinasjonstelefonen. Obs det må gå minst ei veke mellom influensavaksine og koronavaksine. Velg koronavaksine først. Meir info her.

 

Vi har avslutta innkalling til vaksinering til første og andre dose. Personar som enno ikkje har fått time til 1. dose eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.

Sjå også informasjon om 3. dose ved å klikke i grå område nedanfor.

 • Det blir vaksinering på Ørsta kulturhus: 20. januar, 27. januar, 3. februar, 10. februar og 17. februar. Alle dagar tilbyr vi DROP-IN, ein må då sørge for att intervallen er 20 veker.

Det er sjølvbooking av vaksineringstime for aldersgruppene 12–17 år og eldre via Helsenorge

Vi oppmodar om at du loggar deg inn på helsenorge.no og sjekkar at du er registrert med rett telefonnummer og e-post. Dersom du vel å få varsel på telefon vil du få melding om time på SMS. Her kan du opppdatere kontaktinformasjonen din.

 

Informasjon om vaksinering på ulike språk 

 

Vaksinering for ulike grupper

4. dose

Alle som har fått tilbod om tre dosar som grunnvaksinasjon, bør også ta oppfriskingsdose (dose 4).

For dei fleste betyr grunnvaksinering at ein får to ordinære vaksinedosar og ei oppfriskingsdose, så då er 4. dose ikkje naudsynt. Men ingen regel utan unntak. 

Ei av dei gruppene dette unntaket gjeld, er personar som har fått tre ordinære dosar på grunn av særskilde sjukdomar eller medisinske tilstandar, der ein har høg risiko for å utvikle alvorleg forløp ved covid-19-sjukdom. 

Har du tidlegare fått brev frå spesialisthelsetenesta (sjukehus) om at du skal ha 3 dosar? Eller går du på immundempande behandling? Då er tilrådinga at du også bør ta oppfriskingsdose (dose 4).

Gjeld dette deg?

Gruppe 1:

 • Organtransplantert
 • Beinmargstransplantert dei siste 2 åra 
 • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt 
 • Alvorleg nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Ta med dokumentasjon til vaksinasjonslokalet. Det kan vere vaksinebrev frå sjukehuset frå då du skulle ha 3. dose, eit journalnotat eller annan skriftleg dokumentasjon.

Gruppe 2:

I tillegg bør også du med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak ta oppfriskingsdosen (dose 4). Er du i tvil om du går på slik medisin? Oversikt over det finn du her.  Ta med dokumentasjon til vaksinasjonslokalet. Det kan vere vaksinebrev frå spesialisthelsetenesta frå då du skulle ha 3. dose, eit journalnotat, resept/e-resept frå helsenorge.no, annan skriftleg dokumentasjon eller medikamentforpakninga der namnet ditt står på.

Også kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling bør ta oppfriskingsdose (dose 4). Ta med vaksinebrev frå spesialisthelsetenesta frå då du skulle ha 3. dose. Dette fordi det må gjerast ei indivduell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige biverknadar. 

Heilt til slutt, pasientar som av ansvarleg legespesialist vert vurdert til å ha eit svært nedsett immunforsvar og som ikke inngår i ei av gruppene ovanfor, bør også ta oppfriskingsdose (dose 4). Ta med vaksinebrev frå spesialisthelsetenesta frå då du skulle ha 3. dose.

Det må ha gått 3 månader sidan dose 3 før du tek dose 4.

Du er velkomen til vaksinasjon når det passar. Du finn vaksinasjonsdatoar lenger oppe på denne sida. Vi minner om du anten kan bestille time eller droppe innom.

Påminning til deg som ikkje har teke 1. eller 2. dose

Har du ikkje teke 1. eller 2. dose kan du bestille time på aktuelle dagar via HelseNorge.no, vel «Bestill time», «Ørsta vaksinasjon» og finn deretter eit tidspunkt som passar, eller ring til vaksinasjonstelefonen tlf. 95 16 78 46.

Det gjeld også for dei i alderen 12-15 og 16-18 år. Sjå meir informasjon om dette i eigne punkt nedanfor.

3. dose til personar over 45 år og institusjonsbebuarar

Oppfriskingsdose blir tilrådd til alle over 65 år og til institusjonsbebuarar. Ørsta kommune kjem også til å tilby dette, men Folkehelseinstituttet har bestemt at det ikkje skal skje før ein er ferdig med influensavaksineringa.

 • Det blir vaksinering på kulturhuset: 20. januar, 27. januar, 03. februar, 10. februar og 17. februar.

Oppfriskingsdosa kan giast tidlegast 4,5 månader etter dose 2 for denne gruppa. Det må også vere minst 1 vekes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine. Det er kun Pfizervaksina som er godkjent til bruk til dette formålet.

Etter råd frå Folkehelseinstituttet bør rekkefølga på vaksineringa følgje same aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon. Dei som bur i institusjon og i heildøgns omsorgsbustad får tilbod om vaksine der dei bur. Andre må kome til vaksineringsstaden som står i timeinnkallinga ein vil motta.

Det vil bli sendt ut timeinnkalling til alle via HelseNorge/SMS etter kvart som det er aktuelt at ein kan ta vaksinen. Ein kan då takke ja eller nei på tilbod om time på HelseNorge, men om ein ikkje klarer det kan ein ringe vaksinasjonstelefonen og gi beskjed om ein vil ha timen eller ikkje. Passar ikkje tidspunktet, så ta kontakt og ein vil legge til rette for ny tid som passar. Dersom vi ikkje får noko tilbakemelding på timeinnkallinga vil vi prøve å nå deg på telefon. Vaksinasjonstelefonen – tlf. 95 16 78 46 – er open frå kl. 11–15 på kvardagar.

3. dose til gruppa med alvorleg svekka immunforsvar

OBS: Det er andre reglar og kriterier som gjeld for 3. dose til dei med alvorleg svekka immunforsvar, denne gruppa blir også tilrådd å ta ei 3. vaksinedose. Tilbodet til denne sistnemnde gruppa gjeld uavhengig av alder, minimumsintervall er 4 veker etter 2. dose, og ein kan bruke både Pfizer- og Modernavaksinen til formålet.

Denne gruppa må ha 3 vaksiner i sin primærvaksinasjon. Dei må i tillegg få ei 4. dose. Det må gå 3 månader mellom 3. dose og 4. dose.

Desse blir tilrådd å ta 4. dose pga. at eit svekka immunforsvar kan gi dårleg respons på vaksiner og ein kan trenge ei 4. dose for å få ein betre immunrespons og dermed eit betre sjukdomsvern.

Det er framleis vaksinering av denne gruppa, men dei må bestille seg time sjølve ved å ringe vaksinasjonstelefonen tlf. 95 16 78 46. Sjå meir informasjon i neste punkt.

3. dose – oversikt over grupper med nedsett immunforsvar m.m.

Dei som vil bli vurdert for tilbod om ei tredje vaksinedose er pasientar i følgjande kategoriar:

 • Transplanterte
 • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt
 • Ved aktiv behandling mot kreft
 • Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse
 • Redusert immunforsvar som følgje av HIV-infeksjon
 • Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta. Dette er ei samansett gruppe og krev individuell vurdering
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir ansett å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor

 

Det er vidare inndelt i 2 grupper.

Dei som trur eller veit at dei høyrer til i gruppene nedanfor treng ikkje kontakte legen sin, og treng heller ikkje å vente på brev frå sjukehuset, men kan bestille time for 3. dose på vaksinetelefonen tlf. 95 16 78 46 (månfre kl. 1115). 

Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir sett på som å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene nedanfor, kan også ringe vaksinetelefonen.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e- resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

 

Informasjon frå FHI: Enklare tilgang til 3. dose for personar med nedsatt immunforsvar

 

Pasientar som brukar følgande medikament er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig     >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

 

 

 • Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
   
 • Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
   
 • 3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
Adresse og annan viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime

Viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime

 • Vaksinasjon skjer enten på Ørsta kulturhus i (Sjå kart) eller
  i Grepalidvegen 2 ( Sjå bilete av inngangen i Grepalidvegen. Sjå kart til Grepalidvegen.)
  NB! Sjekk SMS med stadfesting for å vite kvar du skal møte!
     
 • Dersom du har feber må du ringe tlf. 95 16 78 46 og gje beskjed om at du ikkje kan møte til oppsett tid.
 • Må du flytte timen ringer du tlf. 95 16 78 46. 
 • Ha på deg klede som gjer det lett å nå overarmen der vaksinen skal bli sett.
 • Ta med gyldig legitimasjon.
 • Du må vente 30 minutt i vaksinasjonslokalet etter at du har fått vaksine.
 • Vaksinen er heilt gratis for alle.

Merk: Vaksinasjonstelefonen er open kvardagar kl.11-15 og er kun for å flytte timar og praktiske spørsmål. Ved spørsmål om eigen helse og hjelp til vurdering om du skal/kan ta vaksine eller ikkje må du kontakte fastelgen din.  

Barn 5–11 år

Det er opna opp for eit vaksinetilbod til barn i aldersgruppa 5–11 år med alvorleg grunnsjukdom. Tilbodet om vaksinering av barn i denne aldersgruppa kjem berre i enkelte kommunar, som då igjen har ansvar også for tilbod til nabokommunane. Dette på grunn av at det er så få barn i kvar kommune dette gjeld. Volda kommune har fått ansvar for tilbod til aktuelle barn bl.a. i Ørsta kommune, ein må derfor reise dit for å få barnevaksinen.

NB! Det er fastlege eller barnelege som skal vurdere og bestemme om barnet har behov for vaksine og melde barnet inn for vaksinasjon til nærliggande vaksinasjonsstad. Evt. kan foreldra få dokumentasjon på barnet sitt behov for vaksine og sjølv ta kontakt med vaksinasjonsstad for å bestille time. For meir informasjon, følg lenkene:

12–15 åringar

Årskulla 2006, 2007, 2008 og alle frå 2009 så snart dei har fylt 12 år, skal få tilbod om vaksine. Denne gruppa skal ha berre ei dose i denne omgang, og føresette må sjølve bestille time til vaksineringa via Helsenorge, evt. ringe vaksinetelefonen.

 • Barn og unge 12 år eller eldre som har gjennomgått covid-19 infeksjon, bør førebels ikkje motta vaksine, dei vil vere godt verna mot ny infeksjon. Dersom ein er usikker på dette, kan 1 dose settast.
   
 • Barn og unge 12 år eller eldre med alvorleg underliggande sjukdom skal ha tilbod om 2 vaksinedoser.
   
 • Det kan vere aktuelt med to doser for enkelte barn som bur i familiar med sårbare pårørande eller andre tilleggsrisikoar. Intervall mellom dosene bør då vere på 8 – 12 veker.
   
 • Det vert tilrådd at koronavaksiner vert sette med minst 1 vekes intervall til andre vaksiner. Vaksinering i skulehelsetenesta tek omsyn til dette.
   

For barn og ungdom under 16 år MÅ ein ha samtykke med underskrift frå BEGGE føresette ved felles foreldreansvar. Dette vert sjekka når du kjem til vaksinasjonslokala. 
 

Samtykkeskjema for foresatte

Brosjyre: Koronavaksine for ungdom 12–15 år

Vaksinasjon av barn og unge - informasjon frå FHI 

Sjå video om korleis du kan bestille vaksinasjonstime for born 

Har du problem med å bestille vaksinering for borna dine?

Det kan vere ulike grunnar til at du ikkje får til å bestille time til vaksinering for born eller andre som du skal bestille på vegne av.
Nedanfor er nokre punkt med problemløysing.
Du kan også ringe vaksinasjonstelefonen 700 58 965 mån–fre kl. 11–15.

 • Start med å sjå videoen som viser korleis bestillinga skal gjerast.
   
 • I nokre tilfeller får ein ei feilmelding når ein vel Bestill time.
  Forsøk å fjerne feilmeldinga og vel Bestill time på nytt. I mange tilfeller vil det løyse seg når du vel Bestill time på nytt.
   
 • Du må vere registrert i folkeregisteret på ei adresse i Ørsta eller Volda for å kunne velje vaksinasjon (mot slutten av videoen ser du korleis ein vel "Vaksinasjon")
   
 • Born eller den du bestiller på vegne av må vere registrert med full tilgang til alle digitale tjenester på helsenorge.no.
  Dette gjer du ved å velje å bruke helsenorge på vegne av bornet det gjeld, og deretter gjere følgjande:
  1. Vel namnet til bornet.
  2. Vel Profil og innstillinger.
  3. Vel Personverninnstillinger.
  4. I avsnittet Hvordan vil du bruke Helsenorge: Sjekk at det står "Du har samtykket til Full".
   Dersom det ikkje står "Du har samtykket til Full" må du velje "Endre samtykke", og følge vegvisaren for å endre til Full.


 

16 og 17 åringar

Alle som er fødde i 2004 og 2005 skal ha tilbod om to vaksinedoser og har fått innkalling via Helsenorge. Denne gruppa har fått innkalling til veke 37, timen kan evt. flyttast til veke 38 og 39. Dersom nokon ikkje har fått innkalling og ønsker vaksine, må dei ta kontakt på vaksinetelefonen eller prøve å bestille time Helsenorge sjølve. 

Dei fleste har fylt 16 år og er helserettsleg myndige og kan samtykke til vaksinasjon sjølve. Dei som er fødde i 2005 og ikkje har fylt 16 år endå, MÅ ta med samtykkeskjema med underskrift frå BEGGE føresette ved felles foreldreansvar. Dette vert sjekka når du kjem til vaksinasjonslokala. Dersom den eine foresatte er bortreist, så ta med stadfesting på SMS/epost frå vedkomande.

Samtykkeskjema for foresatte

Denne gruppa skal ha intervall på 8-12 veker mellom dosene.
Det er fint om de raskt kan stadfeste den oppsette timen på Helsenorge. 

Elevar, studentar og andre som ikkje er folkeregistrert i kommunen

Elevar, studentar og andre som ikkje er folkeregistrert i kommunen kan ta kontakt for vaksinering med dose 1 og dose 2 på tlf. 95 16 78 46.

​Les meir på FHI om Vaksinering

​Les meir på Folhehelseinstituttet (FHI) om:

 

Vaksinering av gravide

FHI tilråder at alle gravide kvinner får tilbod om to doser mRNA-vaksine mot covid-19, og at vaksineringa foregår i 2. eller 3. trimester av svangerskapet. Ein vaksinerer vanlegvis ikkje i 1.trimester, med unntak av enkelte i risikogruppa, etter vurdering av lege. Har du spørsmål så ta kontakt med fastlegen. Bestill time via Helsenorge eller på tlf. 95 16 78 46. 

Vaksinasjon av gravide og ammende - informasjon frå FHI   

Vaksinasjon med to ulike koronavaksiner

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge brukar ein dei to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Vaksinene baserer seg på samme teknologi og er svært like i korleis dei er bygde opp og fungerer. Nokre vil bli tilbodne ein kombinasjon av dei to koronavaksinene, der 1.dose er av den eine typen og 2. dose av den andre typen. Ein slik kombinasjon er brukt i ei rekke land, og ein ventar like god, kanskje betre effekt av vaksinene når dei er gitt i ein kombinasjon.

Dersom du har vore smitta av Covid- 19

Har du vore smitta med Covid 19 og fått ei dose koronavaksine før, er du å rekne som fullvaksinert.  Har du vore smitta og ikkje teke vaksine før, må du bestille time til ei dose koronavaksine cirka 3 mnd. etter symptomfri, via Helsenorge eller på tlf. 95 16 78 46. Tilsette på vaksinetelefonen vil sette opp med passande intervall. 

Har du spørsmål så ta kontakt med fastlegen din eller vaksinetelefonen. 

Kontakt

Vaksinasjonstelefon Open mån-fre kl. 11–15
95167846