Farleg stoff / forureining


Farleg stoff

Den som oppbevarar farleg stoff på ein eigedom eller på eit anlegg skal sende melding til DSB dersom mengde er større eller lik mengdene som ein finn i vedlegg 2 i Forskrift om handtering av farleg stoff.

Innmelding av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksett stoff gjerast elektronisk til DSB. Snarveg til skjemaet, samt naudsynt rettleiing m.m. er å finne under aktuelle lenkjer.


Forureining

Om du oppdagar forureining som kan føre til skade på liv, helse og miljø meld frå til tlf. 110.

Oljelenser Thomas Winther Leira