AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Rustenesta

Rustenesta driv førebyggande rusarbeid og tilbyr oppfølging av menneske som har utvikla eit rusproblem, ei rusavhengigheit eller står i fare for å utvikle eit rusproblem. Tenesta er ein henvisningsinstans og den tilbyr også rettleiing til andre kommunale tenester som følger opp menneske med rusmiddelproblem. Rustenesta har også frivillig og tvungen forvaltning av trygd.

Søknadsskjema


Oppfølging

Rustenesta tilbyr målretta, individuelt tilpassa, oppfølging av menneske som står i fare for eller har utvikla eit rusproblem eller ei rusavhengighet. Rustenesta oppsøker for det meste brukarane der dei bur eller oppheld seg (f.eks. skule, arbeid), men nokre kjem også til avtalane på Viketunet, der vi har kontor.

Oppfølginga består gjerne av hjelp til å få på plass kontakt med andre nødvendige instansar i hjelpeapparatet, rustesting, henvisning til rusbehandling, samtalar, kontakt og oppfølging etter endt rusbehandling.

Rustenesta set i verk tvangsinnlegging i rusinstitusjon etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-2 og 10-3, i tilfelle der det er naudsynt. Rustenesta bistår også når det skal søkast om soning i rusinstitusjon jmf Straffegjennomføringslova § 12.

Rustenesta er den tenesta i Ørsta kommune som har hovudansvaret ved gravide rusmisbrukarar med tanke på tvangsinnlegging etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-3.

Rustenesta er ikkje ei akutt- eller døgnteneste, men ei oppfølgande teneste på vegen mot å bli rusfri.

 

Dei som ønsker oppfølging kan ta kontakt med Rustenesta sjølv eller bli henvist frå:

Vedtak vert fatta etter Helse- og omsorgstenestelova. §3-2 første ledd nr. 5 og 6. Det er klagefrist i 3 veker. 

Kontakt

Line Borgen Miljøterapeut
90219698
Astrid Skare teamkoordinator/sosialkurator
@ Astrid Skare
Signe Aksnes vernepleiar
@ Signe Aksnes
Joanne Picton Aarseth einingsleiar, Tenesta for psykisk helse og Rustenesta
@ Joanne Picton Aarseth