Luftfart

Luftfart er en internasjonal næring og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

For å sikre et godt flyrutetilbud på strekninger der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å drive flyruter, kjøper staten flyrutetjenester av flyselskap. Konsesjon for å drive disse rutene blir tildelt flyselskap etter anbudskonkurranse som er åpen for alle flyselskap som er godkjent for å drive i EØS-området.

Næraste flyplass  - Ørsta Volda Lufthamn Hovden