Spelemidlar

Regjeringen.no

 

Søknadsfristen er 25. oktober for spelemiddelsøknad til Ørsta kommune.
 

Tilskot frå spelemidlane er ei viktig ordning for finansiering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir råd og rettleiing for søkjarane.

God, nyttig og naudsynt informasjon om tilskotsordninga og søknadsskjema finn de her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/ .  
Kvart år kjem nye Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i samband med at ny søknadsrunde opnar i midten av juni. Denne er under vilkår og krav til venstre på anleggsregisteret.

Viktige datoar

 • 20. oktober: frist for spelemiddelsøknad til Ørsta kommune
 • 15. januar: frist for ei samla oversending av kommunen sine spelemiddelsøknadar til fylkeskommunen
 • Ca. 15. februar: tilbakemelding frå fylkeskommunen om søknaden har feil/manglar.
 • Ca. 15. mars: frist for å rette opp eventuelle feil/manglar i søknaden. Fylkeskommunen gir beskjed om eksakt frist når tilbakemeldingane blir sendt i februar (jf. fristen ovanfor).
 • Mai: kulturdepartementet legg ramma til fordeling
 • Juni: Kultur-, næring- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot i juni kvart år. Tildelt tilskot vert offentleggjort i brev til søkjarane.
 • 15. juni: nytt søknadsår, og søknadsportalen vert opna  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Kven kan søke?

 • Kommunar og fylkeskommunar
 • Lag og foreiningar registrert i frivilligheitsregisteret
 • Grupper organisert under Friluftsrådenes landsforbund og Norsk friluftsliv
 • Aksjeselskap, andelslag eller andre samvirke som oppfyller krav til organisasjonsform

Anlegget må vere prioritert i handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.

Handlingsprogram 2022 (PDF, 492 kB)

 

Forskotering på spelemidlar

Forskotering av spelemidlar ved hjelp av spelemiddelfondet gjeld idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg opparbeidd av frivillige lag og foreiningar med registrert adresse i Ørsta kommune. Spelemiddelsøknad må vere godkjent før ein kan søke om forskotering frå spelemiddelfondet. 

NB! Før du søker må du fylle ut dette gjeldsbrevetdet skal leggast ved søknaden.

Søknadskjema for forskotering

Alle som søker om forskotering av spelemidlar må gjere seg kjent med retningsliner for spelemiddelfondet.

Kontakt

Ingvild Endal folkehelsekoordinator/kulturkonsulent
91765389
@ Ingvild Endal