AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Alti Ørsta

Klikk for stort bilete Embark AS varslar på vegne av Alti Ørsta oppstart av arbeid med detaljregulering for Alti Ørsta.

Teksta under er henta frå varslingsdokumentet:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at embark på vegne av Alti Ørsta AS har igangsatt arbeid med oppstart av detaljregulering for videreutvikling av Alti Ørsta, på eiendommene Gnr./bnr.: 14/4, 14/307, 14/704,14/737, 14/738 (Alti Ørsta, eksisterende senter), 14/171, 14/274, 14/280, 14/308, 14/617, 14/661, 14/662, 14/673, 14/735, 14/736, og deler av 14/90 og 14/369 i Ørsta kommune. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og mulig parallell behandling av plan og byggesak, jf. pbl §§1-7 og 12-15.

Planområdet ligger sørøst i sentrum av Ørsta, i tilknytning til havna og Ørstafjorden og er på ca. 34 150 m2. Det er i dag i bruk som kjøpesenter, kunsthus og historisk naust (bevaring kulturmiljø), vei og parkering. 

Gjeldende områdereguleringsplan for planområdet er “Områdeplan for Ørsta Sentrum”, PlanID 2015009, sist endret 07.12.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eksisterende kjøpesenter til et mer fullverdig sentrumstilbud med funksjonsblanding, og bolig. Det legges opp til utvidelse med forretninger, tjenesteyting, kontor, boliger, parkering og grønne takhager.

Det er et mål om å koble Alti Ørsta tettere på eksisterende sentrumskjerne i Ørsta. Området mellom planlagt ny bebyggelse og sentrum i nord skal opparbeides med både torg og sambruksområde, med prioritet for myke trafikanter. Havnepromenaden ønskes opparbeidet for å forsterke forbindelsen mellom torget og Hamneparken.

Planforslaget vil i hovedsak være i tråd med kommunedelplanens arealdel og områdereguleringen. I det videre planarbeidet skal det særlig vurderes byggehøyder, noe justering av formålsgrenser, parkeringsbehov, bebyggelse i flomområde og sammenkoblingen mellom Alti Ørsta og eksisterende sentrum.

Det vurderes at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Naboer og berørte parter varsles direkte.

Forslagsstiller er Alti Ørsta AS. Plankonsulent er embark.

Spørsmål og eventuelle uttalelser til planarbeidet kan, innen 07.05.2021, sendes skriftlig til: embark, v/ Michael Bowe, tlf.: 907 73 201,  email: michael@embark.as

Varslingsdokumentene er også tilgjengelig på www.ørstakart.no under “planer til høring”.
 

Følg oss