Publisert 27.03.2020

Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for fv655 Brungod - Mosflatevegen ut til offentleg ettersyn.

Publisert 18.03.2020

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 vert det varsla oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale knytt til reguleringsplanen "Detaljreguleringsplan for bustadar ved Vikeelva gbnr. 14/711, 14/272 m.fl.".

Publisert 16.03.2020

  Ørsta kommunestyre har vedteke detaljregulering for næringsområde i Barstadvika.

Publisert 13.03.2020

 

Ørsta  formannskap har gjort vedtak om å legge framlegg til detaljplan for del av Sæbøneset ut til offentleg ettersyn

Publisert 28.02.2020

Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge framlegg til områdeplan ut til offentleg ettersyn jf. pbl§ 12-10

Publisert 27.02.2020

 

 

Ørsta kommunestyre vedtok i møte 13.02.2020 detaljreguleringsplan for hovudsamleveg i Smådalane.

Publisert 27.02.2020

På grunnlag av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2019, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå 27. februar 2020.