Publisert 20.01.2022

Rullering av handlingsprogrammet. Frist 1. mars 2022. 

Publisert 04.01.2022

 
Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskaps, biologisk mangfald , kulturminner og kulturmiljø, inklusiv å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Hjørundfjorden og Norangsdalen fekk status som Utvalde kulturlandskapet i jordbruket i 2018.

Publisert 24.11.2021

Høyringsdokumenta for budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 er no tilgjengeleg.

Høyringsfristen er sett til 8. desember 2021
Merknadar må vere kommunen i hende innan 8. desember 2021.

Kommunestyret har møte 9. desember 2021.

Publisert 02.07.2021

Det er varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 108/1,5 m. fl. i ved Berget i Ørsta kommune. Sætre maskin AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Følg oss