Kunngjeringar
Publisert 14.06.2018
Varsel om utvida område Vartdal

I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.

Publisert 08.06.2018
Varsel f

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune er i gang med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Brungot og Mosfaltevegen. Planarbeidet vert utført i samarbeid med Ørsta kommune. Ørsta kommune melde oppstart av planarbeidet (områdeplan) for Fremre Mo byggefelt (B10) samt strekninga av fylkesvegen 08.03.17.

 

Publisert 08.06.2018
Nøvedalselva kraftverk

Småkraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å bygge Nøvedalselva kraftverk i Nøvedalselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 12,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 600 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicekontoret i Ørsta kommune og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut.

Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Martin Vangdal på tlf.: 988 30 458 eller e-post: Martin.Vangdal@smaakraft.no.

 

Publisert 01.06.2018
Myklebust setremark

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 15.05.2018 gjort vedtak om å legge framlegg til områdeplan for Myklebust setremark ut til nytt offentleg ettersyn med følgjande endring:

  • sela på setrestøylen skal kunne vere inntil 60 m²
  • vatn og kloakkløysing til praktisk løysing til setrestøylen skal vere med i planen
     
Publisert 01.06.2018
Godkjende planar_LeiraogMorkaneset.png

Ørsta kommunestyre har i medhald av plan- og bygningslova §12-12, i møte 24.05.2018 eigengodkjend følgjande planar:

 Detaljreguleringsplan for naust og rorbuer på Leira - sak nr. 2015/688.

 Detaljreguleringsplan for Morkaneset naustområde (BUN6) - sak nr. 2016/1223


 

Publisert 16.05.2018
Klubben 2 skisse

AG Plan- og arkitektur AS har, på vegne av KA Aurstad AS, varsla oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for Klubben 2

Fant du det du lette etter?