Publisert 18.05.2020

 

Melding om feltarbeid Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på på oppdrag frå Landbruks- og mat­departementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- småbrukarlag kontinuerlig overvaking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.

Publisert 14.05.2020

Ørsta kommunestyre vedtok i møte 07.05.2020 detaljreguleringsplan for område B9 på Ose

Publisert 30.04.2020

Det er no høve til å søkje på treningstid i Ørsta sentrum. Hallnemnda vil tildele treningstid i nye Ørstahallen så langt det let seg gjere. Det vil seie at alle som trenar på Vikemarka må søkje til denne fordelinga.