Publisert 28.09.2021

Ørsta formannskap skal dele ut næringsprisen for 2021.
Formålet med prisen er å gi honnør til ein enkeltperson, bedrift eller organisasjon som i siste året har gjort ein ekstra innsats for å fremje næringslivet i Ørsta, m.a. ved etablering av nye arbeidsplassar eller sikring av eksisterande verksemd, og som kan tene som førebilete for næringslivet.

Publisert 24.09.2021

Då har det vore trekning av vinnarar av Sommarles. Nedanfor kan du sjå om du er ein av dei heldige vinnarane.

Publisert 21.09.2021

Tilskot frå spelemidlane kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, anlegg for nærmiljø eller friluftsliv.

Publisert 20.09.2021

Kartverket har oppretta namnesak på fleire naturnamn mellom Liadalsdalen og Skorgedalen etter ønske frå Ørsta kommune for å avklare rett namn og plassering på kart.

Publisert 16.09.2021

Ørsta formannskap vedtok i møte 7.9.21, å legge på høyring «Godtgjersle for Vest kontroll representantskap og valnemnda for representantskapet», med høyringsfrist 25.10.21.

Publisert 13.09.2021

I samband med adressering i Ørsta kommune har Språkrådet bede om namnesak for namnet på ein fjellnakke som er registrert som Bjørnabakken i sentralt stadnamnregister. Det folk seier lokalt er Bjønnanakken. 

Publisert 24.08.2021

Ørsta formannskap har i møte 22.06.2021 gjort vedtak om å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for masseuttak i Flåvika (planid 2019002) ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-11.

Publisert 12.07.2021

Etter å ha vore på høyring er handlingsplanen mot plastforureining no vedteken. Planen inneheld mellom anna føringar for kommunal drift, idretts- og rekreasjonsanlegg, Næring/industri, detaljhandel og ryddeaksjonar. 

Publisert 06.07.2021

Vedtak i Ørsta formannskap 22.06.2021, sak 80/21: Formannskapet vedtek å sende Barnehagemeldinga ut på høyring med høyringsfrist 1. oktober 2021

Publisert 02.07.2021

Det er varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 108/1,5 m. fl. i ved Berget i Ørsta kommune. Sætre maskin AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Følg oss