Varsel om privat planarbeid: Detaljreguleringsplan for del av Sæbøneset

Klikk for stort bilete

 

Arkplan AS varslar, på vegne av Meisterbygg Møre AS, oppstart av privat detaljreguleringsplan.

Sitat frå kunngjeringsannonse:

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for del av Sæbøneset i Ørsta kommune. Planområdet er tidligere regulert til frittliggende enebolig i gjeldende plan «Sæbøneset». Planen ble vedtatt i mars 1978. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Forslagsstiller for planforslaget er Meisterbygg Møre AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge oppføring av totalt 3 stk. frittliggende firemannsboliger med tilhørende parkering i og over carport, innenfor eiendommene 169/176 og 169/177. Planarbeidet skal også omfatte friområdet (169/67). Krav til grad av utnytting, parkering
vil være tilsvarende gjeldende bestemmelser for området, men det vil bli stilt krav om minste uteoppholdsareal. Ny bebyggelse vil søke å inngå som en naturlig del av eksisterende omgivelser mtp. strøkets karakter. Slik foreløpig plankart viser.

Planforslaget vil være en detaljregulering som omfattes av pbl § 4-2 annet ledd. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning etter pbl § 4-2 annet ledd.

Informasjon rundt planarbeidet kan ses på kommunens hjemmeside under «kunngjøringer», og for evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS.

Innspill må være innkommet innen 9. september og skal rettes til:
Arkplan AS
Postboks 172
7801 Namsos
Tlf. 74 27 53 60
firmapost@arkplan.no

Fann du det du lette etter?