Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd. Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.
 
 
Fant du det du lette etter?

Nyhende

snakk med oss.png

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
91995744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70049869
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
95056613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
91851882
@ Oddvar Marøy