Planoversikt

 

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ikkje ein eigen plan, men ein gjennomgang av gjeldande planar og ei vurdering behov for nye eller oppdatering av planar. I planstrategien har kommunestyret gitt sine prioriteringar for kva planoppgåver som skal gjennomførast til kva tid.

Kommunal planstrategi 2020-2024 

 

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet og skal vere førande for utviklinga i kommunen. Den består av ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. 

 

ROS-analyse og beredskapsplan

 

Kommunedelplanar - areal

Arealdelen består av delplanar som viser arealbruken med større detaljering. 

 

Kommunedelplanar - tema

 

Reguleringsplanar

Informasjon om godkjende reguleringsplanar og planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal Orstakart.no.

Her finn du også informasjon om reguleringsplanprosessen, korleis du kan medvirke, og korleis du skal gå fram dersom du ønskjer å starte eit privat reguleringsarbeid.

 

Overordna strategiar og rutinar

 

Sektorplanar

Kontakt

Gunnar Wangen avdelingsleiar Plan og miljøavdelinga
70 04 97 20
906 46 645
@ Gunnar Wangen
Johnny Saure Riise Planleggjar
@ Johnny Saure Riise
Matias Kårstad planleggjar
@ Matias Kårstad