Korttidsavdelinga

Avdelinga tek i mot pasientar i ulike aldersgrupper, diagnose og behov, både frå sjukehus og heimen.  Alle blir kartlagt og vurdert individuelt.  Målet til Ørsta kommune er at alle skal bu heime i eigen bustad lengst mogleg.  Difor har vi fokus på rehabilitering i daglege aktivitetar, spesielt det som skal til for at pasienten skal kunne klare seg heime.

Brosjyre

I periodar er det mange som har behov for plass, då må pasientane rekne med å måtte dele rom, og/eller flytte rom internt i avdelinga. Avdelinga har 16 rom

Vi samarbeider med: heimesjukepleia, lege, tildelingskontor, kreftsjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut.

Einingsleiar Dagrun Opsal
Tlf: 48 07 09 65

Kontakt

Korttidsavdeling hovudnummer
95712121
@ Korttidsavdeling hovudnummer
Dagrun Opsal avdelingsleiar
48070965
@ Dagrun Opsal