Ledige tomter

Kart_byggefelt_6.mars.jpg

Nummereringa i kartet ovanfor viser plasseringa til tomtefelta lengre nede på sida. Trykk på knappane for å få meir informasjon om dei ulike tomtefelta. 

  • Alle dei ledige tomtene i kommunen finn du på Sunnmørskart
  • Reguleringsplan for områda finn du på Planinnsyn 


Tomtefelt:

1) Barstadvik

2) Mosbakkane

3) Osmarka/Rystefeltet

4) Nordre Vartdal / Steinholen

5) Sæbøneset

6) Sætrebakkane

7) Sætrefeltet, Vartdal

 

Søknad om bustadtomt

Ved søknad på tomt i eksisterande bustadfelt vert tildeling gjort fortløpande etterkvart som det melder seg interessentar til tomter. Det vil seie at dersom det framleis er ledige tomter etter fyrste fordeling av tomter i nye bustadfelt vil det ikkje vere nokon frist for å søkje om desse, men «fyrste mann til mølla»-prinsippet gjeld i fordelinga av dei resterande tomtene.  

Salssum for grunnareal vert i prinsippet å fastsetje etter sjølvkostprinsippet. Prisane vert å regulere kvart år med auke i konsumprisindeksen.

Les heile reglementet for kjøp, sal og feste av tomter og grunn i Ørsta kommune her:

Reglement for kjøp, sal og feste av tomter og grunn i Ørsta kommune

Søk om bustadtomt

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
48074265
@ Arnstein Nupen