Ledige tomter

Bildet viser eit kart over plassering av tomter i Ørsta. - Klikk for stort bileteFelt med ledige tomter i Ørsta kommune.

 

Trykk på tomtefelta under for meir informasjon.

1 Barstadvik

2 Mosbakkane

3 Osmarka/Rystefeltet

4 Nordre Vartdal/Steinholen

5 Sæbøneset

6 Sætrefeltet, Vartdal

 

Søknad om bustadtomt

Ved søknad på tomt i eksisterande bustadfelt vert tildeling gjort fortløpande etterkvart som det melder seg interessentar til tomter. Det vil seie at dersom det framleis er ledige tomter etter fyrste fordeling av tomter i nye bustadfelt vil det ikkje vere nokon frist for å søkje om desse, men «fyrste mann til mølla»-prinsippet gjeld i fordelinga av dei resterande tomtene.  

Salssum for grunnareal vert i prinsippet å fastsetje etter sjølvkostprinsippet. Prisane vert å regulere kvart år med auke i konsumprisindeksen.

Les heile reglementet for kjøp, sal og feste av tomter og grunn i Ørsta kommune her:

Reglement for kjøp, sal og feste av tomter og grunn i Ørsta kommune

Søk om bustadtomt

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
48074265
@ Arnstein Nupen