Renovasjonsgebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr. Les meir om renovasjon

VØR - Gebyrsatsar 

Kommunestyret har vedteke fylgjande satsar for 2024: 

1.1 Ordinær renovasjon
ArtikkelnrBeskriving Eks mva Inkl mva
1/20400Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest)kr3524,80kr4406,00
1/20402Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest)kr6345,60kr7932,00
1/20403Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)kr2820,80 kr3526,00
1/20404Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest )kr9164,80kr11456,00
1/20406Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/)kr3172,80kr3966,00
1/20407Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)kr3348,80kr4186,00
1/20408Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)kr4758,40kr5948,00
1/20409Renovasjon nedgrave felles containerkr3524,80kr4406,00
1/20422Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil einingkr1763,20kr2204,00
1/20410Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest)kr3524,80kr4406,00
1/20412Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest)kr6345,60kr7932,00
1/20413Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest)kr2820,80kr3526,00
1/20414Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest)kr9164,80kr11456,00
1/20416Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)kr3172,80kr3966,00
1/20417Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)kr3348,80kr4186,00
1/20419Henteavtale etter søknad, pr årkr574,40kr718,00
1/20420Renov. Hyblar.kr1763,20kr​2204,00
1/20421Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)kr4758,40kr5948,00
1/20430Ekstra sekk til restavfall, per stkkr88,00kr110,00
1/20428Renov. fritidsbustad med eigne behaldararkr2820,80kr3526,00
1/20431Fritidshus 50 % kategori 1. med levering fellespunktkr1763,20kr​2204,00
1/20432Fritidshus 30 % kategori 2. med levering fellespunktkr1057,60kr1322,00
1/20433Fritidshus 10 % kategori 3. med levering fellespunktkr352,00kr440,00
1/20434Renovasjon storhushald m/kompostavtalekr5641,60kr7052,00
1/20435Renovasjon storhushald m/kompostavtale pluss» (360L papirdunk)kr5641,60kr7052,00
1/20436Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151, 612, 615, 722, 732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall.kr4745,60kr5932,00
1/20437Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151, 612, 615, 722, 732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall.kr8721,60kr10902,00
1/20438Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151, 612, 615, 722, 732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall.kr13052,80kr16316,00
1/20439Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151, 612, 615, 722, 732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall.kr21747,20kr27184,00
1/20440Ekstra nøkkelkort/brikke for nedgrave anleggkr264,00kr330,00
1/20911Sakshandsamingsgebyr ved fornya søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden, etter at faktura er utsendt.kr700,00kr875,00
1/20912Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L.kr180,00kr225,00
1/20913Restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av behaldarsett og posar. Gjeld ikkje ved eigarskifte.kr784,00kr980,00
1/20916Bytte av einskildbehaldar ved endring i abonnement. Klargjering, merking og utkøyring av VØR. Pr bytte.kr620,00kr775,00
1/20443Ekstra tilkøyring etter avtale. For innhald reknast 1/20423 pr. 100 L, uavhengig av fraksjon.kr238,40kr298,00
1/20444Eigen behaldar for sekkar til plastemballasje, 140 Lkr288,00kr360,00
1/20918Gravitasjonslås på 140 el. 240 L dunkkr564,80kr706,00
1/20423Ekstratøming, pr 100 l avfallkr88,00kr110,00
1.2 Kloakkslam

Kloakkslam                                                                                                         

ArtikkelnrBeskriving Eks mva Inkl mva
1/20460Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming.kr1248,80kr1561,00
1/20463Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming.kr2497,60kr3122,00
1/20464Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tømingkr624,00kr780,00
1/20469Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3kr612,80kr766,00
      
 Kloakkslam – tett tank    
1/20468Tøming av tank inntil 6,0 m3.kr3206,40kr4008,00
1/20470Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3kr652,80kr816,00
1/20474Tøming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatnkr1603,20kr1603,20
      
 Kommunale fellestankar    
1/20472Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3kr572,80kr716,00
1/20484Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3kr286,40kr358,00
      
 Tillegg til ordinær tømmepris    
1/20486Tilkøyring ved naudtøming (innafor 24 timar)kr3249,60kr4062,00
1/20487Tilkøyring ved ekstratømingkr1974,40kr2468,00
1/20488Tøming med minislamsugar. *kr2620,80kr3276,00
1/20492Oppdrag etter timepris. Pris pr. time.kr1912,00kr2390,00
1/20491Tøming og levering til deponi pga framandelement i tanken Etter faktiske meirkostnader
1/204393Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess Etter rekning

Tøming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta kommunar.
* Minislamsugar: Vert nytta der vegtilkomst ikkje tillet bruk av standardutstyr, jf Ren.forskr. § 14d.                 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.
Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar  knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.
Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.