Renovasjonsgebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr.

Renovasjon

VØR 

Kommunestyret har vedteke fylgjande satsar for 2023: 

1.1 Ordinær renovasjon
Artikkelnr Beskriving   Eks mva   Inkl mva
1/20400 Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) kr 3219,20 kr 4024,00
1/20402 Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) kr 5794,40 kr 7243,00
1/20403 Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir) kr 2576,00  kr 3220,00
1/20404 Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest ) kr 8369,60 kr 10462,00
1/20406 Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/) kr 2897,60 kr 3622,00
1/20407 Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 3058,40 kr 3823,00
1/20408 Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 4346,40 kr 5433,00
1/20409 Renovasjon nedgrave felles container kr 3219,20 kr 4024,00
1/20422 Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining kr 1609,60 kr 2012,00
1/20410 Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) kr 3219,20 kr 4024,00
1/20412 Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) kr 5794,40 kr  7243,00
1/20413 Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) kr 2576,00 kr  3220,00
1/20414 Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest) kr 8369,60 kr  10462,00

1/20416

Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)

kr 2897,60 kr  3622,00
1/20417 Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 3058,40 kr  3823,00
1/20419 Henteavtale kr 524,80 kr 656,00
1/20420 Renov. Hyblar. kr 1609,60 kr​  2012,00
1/20421 Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 4346,40 kr 5433,00
1/20425 Ekstra sekk til restavfall kr 80,00 kr 100,00
1/20431 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 1 kr 1609,60 kr​  2012,00
1/20432 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 2 kr 966,40 kr 1208,00
1/20433 Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 3 kr 322,40 kr 403,00
1/20428 Renov. fritidsbustad med eigen 140L behaldar for papir og 140L behaldar for restavfall 140L behaldar for glas kr 2576,00 kr  3220,00
1/20440 Ekstra brikker for nedgrave anlegg kr 264,00 kr  330,00
1/20911 Sakshandsamingsgebyr for repeterande søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden kr 660,00 kr  825,00​
1/20912 Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk  kr 180,00 kr 225,00
1/20913 Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av behaldarsett og sekkar kr 977,60 kr  1222,00
1/20914 Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement. Klargjering og merking for henting på VØR kr 460,00 kr  575,00
1/20915 Bytte av einskildbehaldar ved endring i abonnement. Pr. bytte. Klargjering og merking for henting på VØR. kr 294,40 kr  368,00
  Bytte av einskildbehaldar ved endring i abonnement. Klargjering, merking og utkøyring av VØR. Pr bytte. kr 694,40 kr 868,00
1/20436 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall. kr 4334,40 kr  5418,00
1/20437 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall. kr 7965,00 kr 9956,25
1/20438 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall. kr 11921,00 kr 14901,25
1/20439 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall. kr 19861,00 kr  24826,25
1/20443 Ekstra tilkøyring etter avtale. For tøming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjon kr 230,40 kr  288,00
1/20444 Eigen behaldar for plastemballasjeplastsekkar pr. 120 L kr 264,00 kr 330,00
  Gravitasjonslås på 140 L eller 240 L kr 556,00 kr 695
1.2 Kloakkslam

Kloakkslam                                                                                                         

Artikkelnr Beskriving   Eks mva   Inkl mva
1/20460 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming. kr 1206,40 kr 1508,00
1/20463 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming. kr 2412,80 kr 3016,00
1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming kr 603,20 kr 754,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 kr 592,80 kr 741,00
           
  Kloakkslam – tett tank        
1/20468 Tøming av tank inntil 6,0 m3. kr 3097,60 kr 3872,00
1/20470 Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3 kr 630,40 kr 788,00
1/20474 Tøming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn kr 1548,80 kr 1936,00
           
  Kommunale fellestankar        
1/20472 Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3 kr 553,60 kr 692,00
1/20484 Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3 kr 276,80 kr 346,00
           
  Tillegg til ordinær tømmepris        
1/20486 Tilkøyring ved naudtøming (innafor 24 timar) kr 2214,40 kr 2768,00
1/20487 Tilkøyring ved ekstratøming kr 1534,40 kr 1918,00
1/20488 Tøming med minislamsugar. * kr 1534,40 kr 1918,00
1/20474 Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. kr 1912,00 kr 2390,00
1/20491 Tøming og levering til deponi pga framandelement i tanken:
Tømepris art. 1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi
kr 14834,40 kr 18543,00
1/204393 Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess   Etter rekning

Tøming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta kommunar.
* Minislamsugar: Vert nytta der vegtilkomst ikkje tillet bruk av standardutstyr, jf Ren.forskr. § 14d.                 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.
Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar  knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.
Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

 

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.