Innbyggjarettar

Her finn du relevante informasjon om innbyggjarinitiativ og lenker til anna offentleg informasjon knytta til temaet innbyggjarrettar.

Frå 1. juni 2003 har Stortinget vedtatt ei lovendring i Kommunelova, Kapittel 6a. Innbyggerinitiativ.

Initiativretten gir innbyggjarane i kommunen rett til å setja ei sak som gjeld kommunen si verksemd på dagsorden i kommunen. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innbyggjarane foreslår innan 6 månader etter at forslaget er innlevert.