Fysioterapi

 

Kommunalt tilbod

Kontorlokale: Ørsta velferdshus, Dalevegen 24, 6153 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Målet med tenesta er at menneske med sjukdom, skade eller lyte som har eller står i fare for å få nedsett funksjonsevne, skal oppretthalde eller betre denne. Målgruppa er menneske i alle aldrar og livsfasar. Tiltak vert iverksett og utført på den arena som er naturleg og til det beste for den enkelte. (Skular, barnehagar, heimen, institusjonar eller i våre fysioterapilokalar). Pasientar som treng fysioterapi, kan ta direkte kontakt med fysioterapitenesta. I tillegg får tenesta henvisning frå ulike instansar som til dømes lege, sjukehus, helsestasjon eller institusjon. Dersom ein uteblir eller avbestiller seinare enn 24 timar før avtalt tid, må ein betale eigenandel uavhengig av frikort eller ikkje.


Kontakt:

Kontaktinformasjon til fastlønte fysioterapeutar

Ragnhild Svensli
Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv

48997922
@ Ragnhild Svensli


Hanne Marit Myklebust
Spesialfysioterapeut

95158456
@ Hanne Marit Myklebust


Karen A. Øie
Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar

90118760
@ Karen A. Øie


Trude Vattøy
Fysioterapeut

48115613
@ Trude Vattøy

 

Stina Jakobsen
Fysioterapeut

46820753
@ Stina Jakobsen

 

Silje Krumsvik Skeide
Fysioterapeut

91717682
@ Silje Krumsvik Skeide

 

 


Arbeidsoppgåver til fastløna fysioterapeutar:

Undersøke, observere, vurdere, setje i gang behandlingstiltak og evaluere.

 • Behandle individuelt og i grupper.
 • Heimebesøk ved behov
 • Oppfølging av born i skular og barnehagar
 • Fysioterapi til institusjonspasientar, inkludert korttidsavdeling
 • Råd og rettleiing.
 • Vurdere behov for hjelpemiddel og søke til Hjelpemiddelsentralen i samråd med ergoterapeut.
 • Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team - koordinator for individuelle planar.
 • Samarbeid med spesialisthelsetenesta.
 • Opplæring og fagleg undervisning.
 • Førebyggjande og helsefremjande tiltak, i nært samarbeid med friskliv og helsestasjon.


Fysioterapeutar med og utan driftsavtale

Målet er at menneske med sjukdom eller skade skal vedlikehalde eller betre fysiske funksjonar. Det private fysioterapitilbodet rettar seg hovudsaklig mot trening av fysiske funksjonar og kurativ behandling. Behandling kan skje i heimen, barnehagar eller skular såvel som på institutt.

Fysioterapeutiske tiltak:

 • Undersøke, observere, vurdere, setje igang behandlingstiltak og evaluere.
 • Behandle individuelt og i grupper.

Ørsta kommune har 5,4 driftsavtalar fordelt på 7 fysioterapeutar, som har heilt eller delvis tilskot. Dette gir refusjonsrett frå Helfo for fysikalsk behandling.

Kontaktinformasjon avtalefysioterapeutar i Ørsta:
Fysioterapeut med komplett lymfødemkompetanse og avtale i Ørsta:
 • Ingvil Myklebust Hunnes  v/Manuell Terapi og Treningssenter,
  Vikegt 5, 6150 Ørsta, tlf. 99 39 27 91
Manuellterapeut med avtale i Ørsta:

Manuellterapeutar er ekspertar på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeutar undersøkjer, vurderer og behandlar plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller betre kroppen sine funksjonar. Dei kan differensialdiagnostisere, det vil seie skilje mellom sjukdomar i muskel- og skjelettapparatet og andre farlige sjukdomar med samme symptom (for eksempel brot, alvorlege bløtvevsskader, kreft eller alvorlege betennelsestilstandar). I undersøkjinga kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og også henvise til spesialist. Som del av behandlinga kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du treng ikkje tilvising frå lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sjukmelde.
 

Psykomotorikar med avtale i Ørsta:
Kontaktinformasjon til fysioterapeutar utan avtale i Ørsta:


 


 

Kontakt

Ragnhild Svensli Einingsleiar ergo, fysio og friskliv
48997922
@ Ragnhild Svensli
Stina Jakobsen Prosjektleiar for «Leve heile livet» og fysioterapeut
46820753
@ Stina Jakobsen
Hanne Marit Myklebust Fysioterapeut
95158456
@ Hanne Marit Myklebust
Trude Vattøy Fysioterapeut
48115613
@ Trude Vattøy
Karen Øie Fysioterapeut/frisklivsrettleiar
90118760
@ Karen Øie
Silje Krumsvik Skeide fysioterapeut, Eininga for ergo, fysio og friskliv
91717682
@ Silje Krumsvik Skeide