Fysioterapi

 

Kommunalt tilbod

Kontorlokale: Vikegata 9, 6150 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6150 Ørsta

Målet med tenesta er at menneske med sjukdom, skade eller lyte som har eller står i fare for å få nedsett funksjonsevne, skal oppretthalde eller betre denne. Målgruppa er menneske i alle aldrar og livsfasar. Tiltak vert iverksett og utført på den arena som er naturleg og til det beste for den enkelte. (Skular, barnehagar, heimen, institusjonar eller i våre fysioterapilokalar). Pasientar som treng fysioterapi, kan ta direkte kontakt med fysioterapitenesta. I tillegg får tenesta henvisning frå ulike instansar som til dømes lege, sjukehus, helsestasjon eller institusjon. Dersom ein uteblir eller avbestiller seinare enn 24 timar før avtalt tid, må ein betale eigenandel uavhengig av frikort eller ikkje.


Kontakt:

Fysio: Fastlønte fysioterapeutar

Kontaktinformasjon til fastlønte fysioterapeutar

Ragnhild Svensli
Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv

48997922
@ Ragnhild Svensli


Hanne Marit Myklebust
Spesialfysioterapeut

95158456
@ Hanne Marit Myklebust


Karen A. Øie
Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar

90118760
@ Karen A. Øie


Trude Vattøy (Vikar)
Fysioterapeut

48115613
@ Trude Vattøy

 

Stina Jakobsen
Fysioterapeut

46820753
@ Stina Jakobsen

 

Reidun Flem Øye
Fysioterapeut

91717682
@ Reidun Flem Øye

 

 

Nye reglar frå 01.01.2017:

 • Born 0-16 og yrkesskada har rett til gratis fysioterapi.
 • Alle andre over 16 år med/utan diagnose, betalar eigenandel etter fastsett takstplakat opp til eigenandelstak 2.


Arbeidsoppgåver til fastløna fysioterapeutar:

Undersøke, observere, vurdere, setje i gang behandlingstiltak og evaluere.

 • Behandle individuelt og i grupper.
 • Heimebesøk ved behov
 • Oppfølging av born i skular og barnehagar
 • Fysioterapi til institusjonspasientar, inkludert korttidsavdeling
 • Råd og rettleiing.
 • Vurdere behov for hjelpemiddel og søke til Hjelpemiddelsentralen i samråd med ergoterapeut.
 • Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team - koordinator for individuelle planar.
 • Samarbeid med spesialisthelsetenesta.
 • Opplæring og fagleg undervisning.
 • Førebyggjande og helsefremjande tiltak, i nært samarbeid med friskliv og helsestasjon.


Fysioterapeutar med og utan driftsavtale

Målet er at menneske med sjukdom eller skade skal vedlikehalde eller betre fysiske funksjonar. Det private fysioterapitilbodet rettar seg hovudsaklig mot trening av fysiske funksjonar og kurativ behandling. Behandling kan skje i heimen, barnehagar eller skular såvel som på institutt.

Fysioterapeutiske tiltak:

 • Undersøke, observere, vurdere, setje igang behandlingstiltak og evaluere.
 • Behandle individuelt og i grupper.

Ørsta kommune har 5,4 driftsavtalar fordelt på 8 fysioterapeutar, som har heilt eller delvis tilskot. Dette gir refusjonsrett frå Helfo for fysikalsk behandling.

Fysio: Avtalefysioterapeutar

Kontaktinformasjon avtalefysioterapeutar i Ørsta:
 • Geir Arne Årseth v/Fysio1 AS, 
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100 / 97 17 63 52. www.fysio1.no
   
 • Thomas Silseth v/Fysio 1, avd. Vartdal,
  6170 Vartdal, tlf 98 07 24 39
   
 • Ørsta Fysioterapi v/ Kjetil Solbakken, Kristine Rebbestad, Tone Krumsvik og Kine Ulvestad
  Dalevegen 20, 6153 Ørsta, tlf. 700 67 430. www.orstafysioterapi.no
   
 • Ingvil Myklebust Hunnes  v/Manuell Terapi og Treningssenter,
  Vikegt 5, 6150 Ørsta, tlf. 41 00 37 13 / 90 78 25 36.
   
 • Nils Elling Nupen v/Klinikk Nupen, 
  Engesetvegen 2, 6150 Ørsta, tlf. 906 70 595, nenupen@gmail.com
Kontaktinformasjon til fysioterapeutar utan avtale i Ørsta:
 • Thomas Silseth, Frode Fuglehaug og Erik Tønnesen v/Fysio 1 AS,
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100. www.fysio1.no
   
 • Kine Ulvestad, Kristine Rebbestad og Tone Krumsvik v/ Ørsta Fysioterapi,
  Dalevegen 20, 6150 Ørsta, Tlf. 700 67 430. www.orstafysioterapi.no
   
 • Fysioterapeut v/Optimal Helseklinikk,
  Webjørn svendsengt. 8, 6150 Ørsta, Tlf. 700 66 465. www.optimalhelseklinikk.no
   
 • May-Britt Innselset-Smidtsrød, v/ Fysio heim, epost: fysio.heim@gmail.com, tlf:46 76 09 73
Manuellterapeutar:

Manuellterapeutar er ekspertar på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeutar undersøkjer, vurderer og behandlar plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller betre kroppen sine funksjonar. Dei kan differensialdiagnostisere, det vil seie skilje mellom sjukdomar i muskel- og skjelettapparatet og andre farlige sjukdomar med samme symptom (for eksempel brot, alvorlege bløtvevsskader, kreft eller alvorlege betennelsestilstandar). I undersøkjinga kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og også henvise til spesialist. Som del av behandlinga kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du treng ikkje tilvising frå lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sjukmelde.

 • Nils Elling Nupen v/Klinikk Nupen, 
  Engesetvegen 2, 6150 Ørsta, tlf. 906 70 595, nenupen@gmail.com.
   
 • Geir Arne Årseth v/Fysio1 AS, 
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100 / 97 17 63 52. www.fysio1.no


 


 

Kontakt

Ragnhild Svensli Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv
489 97 922
@ Ragnhild Svensli
Hanne Marit Myklebust Spesialfysioterapeut
95 15 84 56
@ Hanne Marit Myklebust
Karen A. Øie Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar
90118760
@ Karen A. Øie
Trude Vattøy Fysioterapeut
481 15 613
@ Trude Vattøy
Stina Jakobsen Fysioterapeut
46 82 07 53
@ Stina Jakobsen
Reidun Flem Øye Fysioterapeut
917 17 682
@ Reidun Flem Øye

Nyhende