Strategiar

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og kommunedirektøren

Fylkestinget/kommunestyret har som kollegialt organ overordnet arbeidsgivaransvar for alle ansatte i fylkeskommunen/kommunen. I det daglege ligg det utøvande arbeidsgiveransvaret hjå kommunedirektøren. 

Les heile dokumentet

Etiske retningslinjer 

Etiske retningsliner for tilsette og folkevalde i Ørsta kommune gjeld frå 3. september 2015. Retningslinene gjeld alle medarbeidarar i Ørsta kommune, dvs. folkevalde i alle kommunale verv og tilsette på alle nivå i kommunen.

Folkevalde og tilsette i Ørsta kommune skal opptre i samsvar med kommunen sine verdiar i arbeidsgjevarpolitikken.

Les heile dokumentet 

Folkevalde sitt arbeidsgiveransvar 

Rolleforståelse og rollefordeling mellom folkevalde og fylkesrådmenn/rådmenn.

Les heile dokumentet 


Sjå også Ørsta kommune sin planoversikt.