Flyktningar og vern

Flyktningar skal sikrast vern nær konfliktområda. Der dette ikkje er mogleg, skal Norge medverke gjennom å ta imot flyktningar og gje dei opphald og vern her i landet.

 
Retten til asyl er til for mennesker på flukt, og må ikkje verte misbrukt. Innreise og innvandring til Norge skal regulerast og kontrollerast i samsvar med det ein har plikt til gjennom internasjonale avtalar