Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert utført med heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova og Forebyggandeforskrifta kap. 7.

Lovpålagt feiing og tilsyn gjeld heilårsbustadar som har eldstad kopla til skorsteinen. Fritidsbustader må sjølv kontakte feiaren om dei ønskjer feiing og/eller tilsyn med fyringsanlegget.


Feiing og tilsyn gebyr

Spørsmål/Svar
 

Feiing

Det vert feia etter behov, minimum kvart 4. år. Der det er mykje sot vert det feia oftare.

Feiarane har faste feierunder i kommunen. Dagen før feiing vert det lagt ut melding til bebuarane om at feiaren kjem. Det er viktig å følgje instruksjonane som står på meldinga. Er du bortreist eller passar det ikkje når det vert feia der du bur, kan du ringe feiar for å avtale ny tid. Telefonnummeret er å finne på meldinga.


Tilsyn

Tilsyn vert utført kvart 4. år. Tilsynet omfattar kontroll av at:

  • eventuelle tidlegare avvik eller merknadar til fyringsanlegget er fulgt opp og utbetra
  • ny eldstad eller vesentlege endringar ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • eldstad, røykkanal, skorstein mm. er bygd og montert etter regelverket
  • anlegget er tilfredsstillande kontrollert og vedlikehalde
  • fyringsanlegget skal ha godkjend tilkomst

I tillegg ser ein på røykvarslarar, sløkkeutstyr og rømingsvegar.

Nærare informasjon om kva ansvar ein huseigar har finn du på heimesidene til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.Forskrifta til brann- og eksplosjonslova regulerer kva plikter og ansvar m.a. huseigar og kommunen har. Du finn linkar til direktoratet og forskrifta på høgre side av skjermen.

Kontakt

Aret Engjaberg Feiar
97163555
@ Aret Engjaberg
Ole Nedreberg Feiar
48895236
@ Ole Nedreberg

Nyhende