AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Feiing, tilsyn og utrykking gebyr

Med heimel i brann-og eksplosjonsvernlova § 28 . ledd vert det kravd gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn i Ørsta kommune.

Kommunestyret vedtok, i sak 113/20, fylgjande forskrift for 2021:

(Alle prisar er inkl.mva)

 1. Vanlege bustadhus, skule, forsamlingshus og liknande. Kr. 619,-
  Frå og med pipe nummer 2 vert det halvt gebyr pr. pipeløp i same bueining.
  Gebyret er pr. bueining i fleirmannsbustadbygg (Seksjonert bueining/bueining i burettslag/bueining i fleirbustad med eige gnr/bnr)
   
 2. Fritidsbustad, hytte og liknande. Kr. 619,-
  Frå og med pipe nummer 2 vert det halvt gebyr pr. pipeløp.
  Gebyret er pr. hytteeining i fleirmannshyttebygg (Seksjonert eining med eige gnr/bnr)
   
 3. Sel inntil 20 kvm. kr 150,-
   
 4. Fabrikkpipe kr. 825,-
   
 5. Timesats kr. 645,- pr. person, Timesats blir nytta ved arbeid utanom pålagt feiing og tilsyn. Til dømes for kontroll av røykkanal etter pipebrann, reingjering av oljefyringsanlegg m.m.
   
 6. Gebyr for manglande tilgang til fyringsanlegg for feiing og tilsyn kr. 500,-
  Om kommunen, etter varsling nr. to, ikkje får tilfredstillande tilgang til fyringsanlegget, fordi eigar ikkje har vore til stades og/eller ikkje har lagt forholda til rette for tilgang, vert det gjeve særskilt gebyr.
   
 7. Fresing av skorstein 2 500,-

 

Varsling om feiing og tilsyn

Varsel for feiing og tilsyn vert i første omgang køyrd ut dagen før feiinga og/eller tilsynet. Har ein ikkje har moglegheit på det tidspunktet vil ein få ny varsling, denne gongen minst ei veke i forkant. Passar ikkje dette må ein gi beskjed minst tre dagar før, om ikkje får ein eit gebyr for manglande tilgang til fyringsanlegget. Skjer dette over lengre tid vil det verte gjeve fyringsforbod på anlegget.

 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbustad

Eig du ein fritidsbustad, sel, seterhus, rorbu eller liknande med eldstad må du betale feie- og tilsynsgebyr. Grunnen til dette er at den nye forskrifta om brannforebygging set krav om at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal gjennomførast i alle fyringsanlegg som brukast til oppvarming av byggverk. Det er ikkje gjort unntak for fritidsbustadar slik det var etter tidlegare forskrifter. Det er heller ikkje gjort unntak for bygningar som brukast lite eller berre delar av året. Det inneber at det og skal feiast og førast tilsyn med både stølar/setre, rorbuer og liknande, dersom fyringsanlegget brukast til oppvarming.

 

Gebyr for uttrykking til ikkje naudsynte brannalarmar

Gebyr for ikkje naudsynte alarmar vert kr. 6 600,- pr. utrykking.

Med ikkje-naudsynt alarm vert det meint:

 • Alarm som gjer at det vert utrykking pga. teknisk feil på anlegget.
 • Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid på alarmanlegget der 110-sentralen ikkje er varsla.
 • Alarm som gjer at det vert utrykking pga. arbeid med bygningar og vedlikehald, der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand.
 • Alarm som gjer at det vert utrykking grunna spesiell aktivitet som til dømes bruk av scenerøyk, vassdamp, etc. der 110-sentralen ikkje er varsla på førehand.

Talet på ikkje-naudsynte alarmar:

 • Eigar/verksemd/kunde som har avtale knytt til 110-sentralen kan ha 2 utrykkingar som ikkje er naudsynte pr. år utan at det fører til gebyr.
 • Frå og med ikkje-naudsynt alarm nr. 3 pr. år vert kunde fakturert etter gjeldande betalingsreglement i kommunen for kvar ikkje-naudsynt alarm der brannvernet utfører tenester.