Norskopplæring

Mange vaksne innvandrar som kjem til Noreg, må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For dei fleste er opplæringa gratis, medan nokre må betale. Det er kommunen som skal gi dette tilbodet. 

Ørsta kommune er ein nynorskkommune, og norskopplæringa vert derfor gitt på nynorsk. Forsking viser at dette ofte er ein fordel for dei vaksne elevane, blant anna med tanke på moglegheitene for vidare integrering, opplæring og/eller arbeid i kommunen og regionen. 

Integreringslova, eller introduksjonslova, for dei busette før 01.01.2021, regulerer kven som har rett og plikt til norskopplæring. 

 

Kva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett til opplæring betyr at ein har rett på gratis opplæring etter læreplan i Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, fastett av Hk-dir. - direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. Denne retten mister ein dersom opplæringa ikkje vert gjennomført innan tre år etter busetting. Etter det må ein betale opplæringa sjølv. 

Plikt betyr at ein må ha gjennomført opplæringa for å kunne søkje permanent opphald eller statsborgarskap seinare.

For dei med rett, eller rett og plikt, vil opplæringa vere gratis. 

 

Betalingskurs

Vi tilbyr også betalingskurs for elevar med plikt, men ikkje rett, og andre innvandrarar som treng å utvikle norskkunnskapane sine. Dette tilbodet kan vere utforma privat, eller i samarbeid med t.d. ein arbeidsgivar eller NAV. 

Du vil bli invitert til ein kartleggingssamtale, om nødvendig med tolk, før opplæringa tek til. 

 

Norskkurs

Hausten 2022  kan vi tilby kurs på dagtid tre eller fire dagar i veka, på nivå A1/ A2 og A2/B1 etter det europeiske rammeverket for språk.  

Oppstart kurs på dagtid (A1-B1): Måndag 22. august

Ved stor etterspurnad vil det også kunne bli aktuelt å tilby kurs på kveldstid. 

 

Kurs i samfunnskunnskap 

Elevar med rett og plikt til opplæring, skal gjennomføre 75 timar samfunnskunnskap innan eit år etter dei vert busette. Desse kursa vert oppretta etter behov, på norsk og språk deltakaren forstår. Elevar med rett og plikt har tilbod om gratis kurs. Vi tilbyr også betalingselevar å delta på oppsette kurs. 

Ta kontakt med Ørsta opplæringssenter for informasjon om rett og plikt,  innhald, prisar, omfang og søknadsskjema.

 

Prøver

Norskprøve 

Avsluttande prøver i norsk måler skriftlege og munnlege norskkunnskapar på nivåa A1/A2, A2/B1 og B1/B2 ut frå kriteria i det felles europeiske rammeverket for språk

Avsluttande prøve i norsk er obligatorisk for personar med rett og plikt etter integreringslova eller introduksjonslova, med første opphaldsløyve frå og med 01.09.2013.

Norskprøva er gratis EIN  gong for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Alle andre betaler for testane.

Det vert stilt krav til resultat på norskprøve for å få permanent opphaldsløyve og statsborgarskap.

 

Prøve i samfunnskunnskap

Personar med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringslova/introduksjonslova, med første opphaldsløyve etter 01.09.2013, må dokumentere kunnskapar om samfunnet for å søkje om permanent opphaldsløyve. Bestått samfunnskunnskapsprøve på valfritt språk, inkludert norsk, vil vere gyldig dokumentasjon.

Samfunnskunnskapsprøva er gratis EIN gong for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 

Statsborgarprøva

Er du mellom 18 og 67 år, må du som hovudregel ha gjennomført godkjend opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborgar. Informasjon om kva reglar som gjeld for statsborgarskap, finn du på UDI sine sider.

Du må  gjennomføre statsborgerprøva eller samfunnskunnskapsprøva på norsk for å søkje om statsborgarskap. Samfunnskunnskapsprøva på norsk har noko vanskelegare språk enn statsborgerprøva.

 

Prisar 2022

Munnleg norskprøve   1 000 NOK
Skriftleg norskprøve   1 000 NOK
Delprøve skriving   700 NOK
Delprøve lesing   700 NOK
Delprøve lytting   700 NOK
Samfunnskunnskapsprøve   700 NOK
Statsborgarprøva   700 NOK
 

Ta kontakt med Ørsta opplæringssenter for meir informasjon og påmelding

 

 

Kontakt

Hilde Bjørkedal Ass. rektor
95169171
@ Hilde Bjørkedal