Barnehagesatsar

Endring i dei kommunale barnehagesatsane vert å fastsetje av kommunestyret ein gong i året. Betalingssatsane vert fastsette i samband med budsjetthandsaminga, og endringar gjeld til vanleg frå 01.01. i budsjettåret. Dei private barnehagane følgjer same satsane som kommunen.

Barnehageplass

I tråd med vedtak av makspris i statsbudsjettet gjeld slike barnehagesatsar i dei kommunale barnehagane:

Heil barnehageplass 01.01.2018 kr 2910,-

Kjøp av enkelttimar kr 50,- pr time og kjøp av enkeltdagar kr 250,- pr dag. Foreldrebetaling for sysken: 30% reduksjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og yngre sysken. Syskenmoderasjon gjeld for heile og delte plassar, og gjeld sysken som bur i lag.


Satsar for deltidsplassar vert frå 01.01.2018 slik:
 

Prosent Pris Mat
100% 2910 370
90% 2910 333
80% 2610 296
70% 2500 259
60% 2190 222
50% 1970 185

Full matordning inneber at borna får all brødmat med pålegg i barnehagen, i tillegg til mjølk og frukt. Det vert ikkje gjeve syskenmoderasjon på matpengar.

Det skal betalast i 11 rate - med betalingsfri i juli. Det vert ikkje gjeve fråtrekk for fråver eller for dei dagane barnehagen er stengd (jf. vedtektene).
 
 

Moderasjonsordning

Det er vedtatt ulike moderasjonsordningar for foreldrebetaling. Meir info om dette finn du her:

Moderasjonsordning Ørsta

Utdanningsdirektoratet


Søknad om anna økonomisk stønad til betaling av barnehageplass kan gjevast etter lov om sosiale tenester. Slik stønad kan verte gjeven etter ei totalvurdering av familien sin situasjon. Som førebyggjande hjelpetiltak etter lov om barneverntenester, kan det gjevast heil eller delvis støtte til barnehageplass.

Misleghald og/eller manglande foreldrebetaling gir høve til oppseiing av barnehageplassen.Dette er i tråd med vedtektene.

Foreldra gir melding om at dei er kjente med vedtektene og kva misleghald av foreldrebetaling kan føre til, når dei søker om barnehageplass gjennom Barnehageportalen.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 15.01.2018
Fann du det du lette etter?