Barnehagesatsar

Endring i dei kommunale barnehagesatsane vert å fastsetje av kommunestyret ein gong i året. Betalingssatsane vert fastsette i samband med budsjetthandsaminga, og endringar gjeld til vanleg frå 01.01. i budsjettåret. Dei private barnehagane følgjer same satsane som kommunen.

Barnehageplass


Maksprisen frå 1. januar 2020 er 3135 kr. Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Maksprisen gjeld for alle barnehagar, uavhengig av om dei er offentlege eller private. Grensa er sett av Stortinget. 

 

Heiltids og deltidsplassar

Barnehagesatsar 100% 80% 70% 60% 50%
2019 3040 2800 2700 2400 2000
2020 3135* 2950 2850 2550 2150

*Nasjonal makspris vart vedteke av Stortinget i oktober 2019.

Barnehagane kan krevje betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen. Satsen for matpengar er kr 400,- for 100% plass.

Pris ved einskildkjøp av ekstra dag:
Nokre få føresette som ikkje har 100 % plass i barnehage ynskjer av og til å kjøpe ein dag.
Pris for ein dag vil frå 01.01.2020 vere kr 300,- 
 

Frå 1.august 2016 har alle tre-, fire- og femåringar som bur i hushaldningar med lav inntekt rett til å få 20 timar gratis opphald pr. veke. Frå 1.august 2019 gjeld gratis kjernetid for hushaldningar med lav inntekt. I samband med statsbudsjettet er det no gjort framlegg om å inkludere toåringane i ordninga frå 01.08.19. 

 
 

Moderasjonsordning

Det er vedtatt ulike moderasjonsordningar for foreldrebetaling. Meir info om dette finn du her:

Moderasjonsordning

Utdanningsdirektoratet