Pasient- og brukarombod

Pasient- og brukarombodet arbeid for å ivareta behova til pasienten, interesser og rettstryggleik overfor helsetenesta og sosialtenesta. Ombodet arbeider òg for å betre kvaliteten i tenestene.
 

Ombodet gjev råd, rettleiing og informasjon om rettane dine som pasient, brukar eller pårørande. Pasient- og brukarombodet kan òg bistå med å formulere og videreformidle førespurnader eller klage til rette instans. 
 

Pasient og brukarombodet