Sjukehus

 
Sjukehusa tilbyr befolkninga spesialisert behandling. I tillegg har sjukehusa oppgåver innan forskning, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. Helse- og omsorgsdepartementet har eitt overordna ansvar for alle sjukehus i Norge, og staten eig dei offentlege sjukehusa. Sjukehusa er organisert i fire regionale helseføretak
 
 
 

Sjukehusa skal medverke til å:

  • Fremje folkehelsa, motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming
  • Tilby likeverdige tenester tilpassa pasientane sine behov
  • Sikre tenestekvalitet
  • Sikre tilgjenge til tenesta for pasientane
  • Sikre best mogleg bruk av ressursane.
 

 

 

Kontakt

Volda Sjukehus Kløvertunvegen 1, 6100 Volda
70058200