Kart- og oppmåling

Dei tilsette har som hovedoppgåve å utføre oppmålingsforretningar etter matrikkellova og har ansvar for kommunen sitt kartverk, inklusive grunnkart og vatn- og avløpskart

Kart- og oppmålingstenesta er ein nøytral instans der næringslivet, offentlege organ og privatpersoner kan få rettleiing for dei fleste oppmålingsarbeid og spørsmål. Etter nødvendig rekvisisjon av oppmåling og søknad om frådeling, gjer ein den naudsynte formelle handsaminga etter plan- og bygningslova, held oppmålingsforretning og registrerer ny eigedom i matrikkelen.

Om du lurer på noko i samband med vatn- og avløpskart, adresser, gatenamn, stadnamn, husnummer, areal, eigarar, frådeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gards- og bruksnummer, eigedomskart og matrikkelbrev kan du ta kontakt på telefon 700 49 700.

Kommunen har gjort tilgjengeleg grunnkart, flyfoto, ledige tomter og reguleringskart på Ørstakart.

Sjå prisar og gebyr

Kontakt

Guttorm Øye fagleiar oppmåling
70 04 97 77
901 84 121
@ Guttorm Øye
Jostein Vatne avdelingsingeniør kart og oppmåling
70 04 97 78
469 51 775
@ Jostein Vatne
Kristian Schjetne ingeniør, oppmåling, leidningskartverk
70 04 97 79
970 82 122
@ Kristian Schjetne
Ørsta kommune
70049700
@ Ørsta kommune