Kart- og oppmåling

Dei tilsette har som hovedoppgåve å utføre oppmålingsforretningar etter matrikkellova og har ansvar for kommunen sitt kartverk, inklusive grunnkart og vatn- og avløpskart

Kart- og oppmålingstenesta er ein nøytral instans der næringslivet, offentlege organ og privatpersoner kan få rettleiing for dei fleste oppmålingsarbeid og spørsmål. Etter nødvendig rekvisisjon av oppmåling og søknad om frådeling, gjer ein den naudsynte formelle handsaminga etter plan- og bygningslova, held oppmålingsforretning og registrerer ny eigedom i matrikkelen.

Om du lurer på noko i samband med vatn- og avløpskart, adresser, gatenamn, stadnamn, husnummer, areal, eigarar, frådeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gards- og bruksnummer, eigedomskart og matrikkelbrev kan du ta kontakt på telefon 70 04 97 00.

Kommunen har gjort tilgjengeleg grunnkart, flyfoto, ledige tomter og reguleringskart på Ørstakart.

Sjå prisar og gebyr

Kontakt

Elling Flister fagleiar oppmåling
47677342
@ Elling Flister
Jostein Vatne avdelingsingeniør kart og oppmåling
46951775
@ Jostein Vatne
Kristian Schjetne ingeniør, oppmåling, leidningskartverk
97082122
@ Kristian Schjetne
Ørsta kommune
70049700
@ Ørsta kommune