Transporttenesta for forflyttningshemma - TT kort

Transporttenesta er eit tilbod om drosjetransport til personar som er varig forflyttningshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Transporttenesta kan vere til hjelp slik at dei kan få høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet.

TT-ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men eit velferdsgode som fylkeskommunen tilbyr innbyggjarane. Fylkeskommune vedtek beløpet som skal brukast, og korleis TT-ordninga skal organiserast. Kommunen behandlar søknadane, i tillegg til innmelding og utmelding. 

Grunna overgang til nye retningsliner vert det ikkje tatt inn nye brukarar i TT-ordninga frå og med november 2023 og ut 2024.

Du kan søke om TT-kort, men søknaden din vert ikkje behandla før hausten 2024 og TT-kortet vil først gjelde frå og med 1. januar 2025.


Nye retningsliner frå 2025

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt nye retningsliner som vil tre i kraft 1. januar 2025. I vedtaket står det at alle som har TT-kort idag må søkje på nytt i 2024 for å bli med i ordninga frå og med 2025. Frist for å søkje nytt TT-kort vil vere 1. oktober 2024. 

Frå og med 2024 må du betale ein eigenandel på 40 kr per tur. 
 

Kven kan få TT-kort?

  • Personar som grunna si funksjonshemming er varig forflytningshemma og difor har vesentlege vanskar med å reise kollektivt, kan søkje om TT-kort
  • Funksjonshemminga må vare i minst to år for at søkjar skal bli godkjent som TT-brukar
  • Nedre aldersgrense er 10 år
  • Manglande busstilbod eller vanskar med å bere gjev ikkje rett til TT-kort

 

Kva kan du bruke TT-kortet til?

TT-kortet er til fritidsreiser.

Du kan ikkje bruke TT-kortet til:

  • Eigenandel til reiser med TT-kort
  • Sjuketransport
  • Legebesøk
  • Andre reiser som vert dekt av NAV eller andre offentlege myndigheiter

 

Slik søkjer du om TT-kort

  • Fyll ut søknad om TT-kort
  • Legg ved legeerklæring

Søknadskjema

Legeerklæring

Meir informasjon finn du på heimesida til fylkeskommunen. 


Klage på vedtak

Vedtaket er eit enkeltvedtak/einskildvedtak som du kan klage på. Klagefristen er 3 veker frå du fekk vedtaket frå kommunen. Ei klage må vere skriftleg.

Klagen sender du til:

Ørsta kommune
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta
E-post: postmottak@orsta.kommune.no

 

eller digital ved å bruke eDialog

Kontakt

Ørsta kommune
70049700
@ Ørsta kommune
Grete Zachariassen servicemedarbeidar service og dokumentasjon
91563079
@ Grete Zachariassen