Fysioterapi

 

Kommunalt tilbod

Kontorlokale: Vikegata 9, 6150 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6150 Ørsta

Målet med tenesta er at menneske med sjukdom, skade eller lyte som har eller står i fare for å få nedsett funksjonsevne, skal oppretthalde eller betre denne. Målgruppa er menneske i alle aldrar og livsfasar. Tiltak vert iverksett og utført på den arena som er naturleg og til det beste for den enkelte. (Skular, barnehagar, heimen, institusjonar eller i våre fysioterapilokalar). Alle pasientar som treng fysioterapi, må ha henvisning anten frå lege, helsestasjon/PPT eller frå institusjon.


Kontakt:

Fysio: Kommunal

Kontaktinformasjon kommunale fysioterapeutar

Ragnhild Svensli
Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv

48997922
@ Ragnhild Svensli


Hanne Marit Myklebust
Spesialfysioterapeut

95158456
@ Hanne Marit Myklebust


Karen A. Øie
Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar

90118760
@ Karen A. Øie


Stina Jakobsen
Fysioterapeut

46 82 07 53


Silje Krumsvik Skeide
Fysioterapeut

48 11 56 13


Turnuskandidat
Fysioterapeut

91717682

 

Nye reglar frå 01.01.2017:

 • Born 0-16 og yrkesskada har rett til fysioterapi.
 • Alle andre over 16 år med/utan diagnose, betalar eigenandel etter fastsett takstplakat opp til eigenandelstak 2.


Kommunefysioterapeutiske tiltak:

 • Undersøke, observere, vurdere, setje igang behandlingstiltak og evaluere.
 • Behandle individuelt og i grupper.
 • Førebuing og etterarbeid i samband med pasientbehandling.
 • Vurdere behov for hjelpemiddel og søke til Hjelpemiddelsentralen i samråd med ergoterapeut.
 • Førebyggjande tiltak gjennom råd og rettleiing. (Rettleiing for andre faggrupper i tillegg til brukar).
 • Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team - koordinator for individuelle planar.
 • Møter/kurs/barnande tiltak gjennom råd og rettleiing.
 • Møter/kurs/barnehabiliteringa/ hjelpemiddelsentralen.
 • Opplæring og fagleg undervisning.
 • Førebyggjande og helsefremjande tiltak, i nært samarbeid med friksliv og helsestasjon.
 • Vurdering og rettleiing av institusjonspasientar.
 • Vurdering, rettleiing og/eller behandling av pasientar med korttidsplass i institusjon.

 

Privatpraktiserande

Målet er at menneske med sjukdom eller skade skal vedlikehalde eller betre fysiske funksjonar. Det private fysioterapitilbodet rettar seg hovudsaklig mot trening av fysiske funksjonar og kurativ behandling. Behandling kan skje i heimen, barnehagar eller skular såvel som på institutt.

Fysioterapeutiske tiltak:

 • Undersøke, observere, vurdere, setje igang behandlingstiltak og evaluere.
 • Behandle individuelt og i grupper.

Ørsta kommune har nokre privatpraktiserande fysioterapeutar, som har heilt eller delvis driftstilskot. Dette gir refusjonsrett frå Helfo for fysikalsk behandling. 

Fysio: Privat

Kontaktinformasjon privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot i Ørsta:
 • Geir Arne Årseth v/Fysio1 AS, 
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100 / 97 17 63 52. www.fysio1.no
   
 • Thomas Silseth v/Fysio 1, avd. Vartdal,
  6170 Vartdal, tlf 98 07 24 39
   
 • Ørsta Fysioterapi v/Ove Myklebust, Kjetil Solbakken, Kristine Rebbestad, Tone Krumsvik,
  Dalevegen 20, 6153 Ørsta, tlf. 700 67 430. www.orstafysioterapi.no
   
 • Ingvild Dagestad Myklebust, Anders og Anne Elisabeth Myklebust v/Manuell Terapi og Treningssenter,
  Vikegt 5, 6150 Ørsta, tlf. 41 00 37 13 / 90 78 25 36.
   
 • Psykomotorikar v/ Kari Nupen,
  Garvargt 1, 6150 Ørsta, tlf. 97 61 80 65.
   
 • Nils Elling Nupen v/Klinikk Nupen, 
  Engesetvegen 2, 6150 Ørsta, tlf. 906 70 595, nenupen@gmail.com
Kontaktinformasjon privatpraktiserande fysioterapeutar utan driftstilskot i Ørsta:
 • Thomas Silseth, Frode Fuglehaug og Erik Tønnesen v/Fysio 1 AS,
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100. www.fysio1.no
   
 • Kine Ulvestad, Kristine Rebbestad og Tone Krumsvik v/ Ørsta Fysioterapi,
  Dalevegen 20, 6150 Ørsta, Tlf. 700 67 430. www.orstafysioterapi.no
   
 • Eline Gurskevik Vattøy og Ingeborg Ressem v/Optimal Helseklinikk,
  Webjørn svendsengt. 8, 6150 Ørsta, Tlf. 700 66 465. www.optimalhelseklinikk.no
   
 • May-Britt Innselset-Smidtsrød, v/ Fysio heim, epost: fysio.heim@gmail.com, tlf:46 76 09 73
Manuellterapeutar:

Manuellterapeutar er ekspertar på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeutar undersøkjer, vurderer og behandlar plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller betre kroppen sine funksjonar. Dei kan differensialdiagnostisere, det vil seie skilje mellom sjukdomar i muskel- og skjelettapparatet og andre farlige sjukdomar med samme symptom (for eksempel brot, alvorlege bløtvevsskader, kreft eller alvorlege betennelsestilstandar). I undersøkjinga kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og også henvise til spesialist. Som del av behandlinga kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du treng ikkje tilvising frå lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sjukmelde.

 • Nils Elling Nupen v/Klinikk Nupen, 
  Engesetvegen 2, 6150 Ørsta, tlf. 906 70 595, nenupen@gmail.com.
   
 • Geir Arne Årseth v/Fysio1 AS, 
  Strandgt 4, 6150 Ørsta, tlf. 700 68 100 / 97 17 63 52. www.fysio1.no
   
 • Anders Myklebust v/Manuell Terapi og Treningssenter,
  Vikegt 5, 6150 Ørsta, tlf. 41 00 37 13 / 90 78 25 36
 

Kontakt

Ragnhild Svensli Einingsleiar for ergo, fysio og friskliv
48997922
@ Ragnhild Svensli
Hanne Marit Myklebust Spesialfysioterapeut
95158456
@ Hanne Marit Myklebust
Karen A. Øie Fysioterapeut / Frisklivsrettleiar
90118760
@ Karen A. Øie
Stina Jakobsen Fysioterapeut
46 82 07 53
Silje Krumsvik Skeide Fysioterapeut
48 11 56 13
Turnuskandidat Fysioterapeut
91717682

Nyhende