Viltforvaltning

Kommune har eit overordna ansvar for viltforvaltninga lokalt og ivaretaking av viktige leveområde for viltet gjennom arealplanlegging.
Ørsta og Volda kommune har starte eit prosjekt med oppdatering av viltkartverket der viktige funksjonsområde vert kartlagt og verdsett.

Kommunen er ei stor hjortekommune og det er utarbeidd eigne kommunale bestandsmål for hjortebestanden. Målet er å redusere bestanden og få bestandsutviklinga under kontroll.
Det er også utarbeidd eigne retningsliner for forvaltning av det kommunale viltfondet, med årleg søknadsfrist den 15. november 
 
Ansvaret for viltforvaltninga ligg til miljøvernrådgjevar, men den praktiske hjorteviltforvaltninga vert følgt opp av landbrukskontoret.

Kontakt

Magnar Selbervik Miljøvernkonsulent
70049780
@ Magnar Selbervik
Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og landbruk
907 04 008
@ Liv Bente Viddal

Nyhende