Heiltidskultur

I Ørsta kommune vert det arbeidd strategisk mot at heile stillingar skal vere det normale. Dette gjennomsyrer Arbeidsgjevarstrategien vår. Å utvikle ein heiltidskultur handlar om haldningar og forankring. Dette er ein langsiktig og kontinuerleg prosess. Kommunen arbeider med kultur og struktur på same tid, og har 3 heiltidspilotar som er eit pilotprosjekt på heiltidskultur i regi av KS Møre og Romsdal. Les meir om det her.

 

ArtiklarFilmar om heiltidskultur