Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm skal bidra til auka tryggleik i heimesituasjonen og til å førebyggje behov for andre tenester. Dette er eit varslingssystem der brukar kan tilkalle hjelp ved fall eller andre ulukker. Det er ikkje ei lovpålagt teneste i kommunen.

Tildeling av tryggheitsalarm vurderast med utgangspunkt i kartlegging av funksjonivå, der det vert lagt vesentleg vekt på evne til å ivareta eigenomsorg.

Satsar og gebyr


Kriterier for tildeling av tryggleiksalarm:

  • Søkjar må av helsemessige årsaker ha høg risiko for fall/skade seg og som følgje av dette vere ute av stand til å tilkalle hjelp pr. telefon/mobiltelefon
  • Kronisk sjukdom som hindrar deg i å bruke vanlege telefon eller mobiltelefon
  • Høg alder/bur åleine
  • Bur i ueigna bustad

Røde kors tryggleiksalarmar er kobla opp mot 110- sentralen i Møre & Romsdal. Når brukar trykkjer på knappen vil 110-sentralen mota signalet, som deretter blir vidaresendt til den som står oppført på varslingslista.

Dersom du ikkje har fasttelefon og kun nyttar mobiltelefon, må du tinge eit eige tilleggsabbonement på mobil.

Søknadsskjema

Begge skjema må fyllast ut og sendast/leverast til kommunen. 

 

Fann du det du lette etter?