Heimeteneste / HBO

Heimebasert omsorg yter lovpålagte helsetenester i heimen til brukarane 24 timar i døgnet. Målet er at den einskilde skal få bu i eigen heim så lenge det er mogleg.

 

Vi har brei kompetanse med sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Vi har kreftkoordinator, demensteam og kvardagsrehabiliteringsteam. Vi utfører også førebyggande heimebesøk, og vi gir tilbod om praktisk bistand (heimehjelp).

Vi arbeider tverrfaglig med legetenesta, sjukeheimen, tildelingskontoret, Tenesta for psykisk helse og rus. Vi har også samarbeid med tannhelsetenesta og kjøkkenet (matombringing).

Prisar

Hjelpemiddel

Heimeteneste Ørsta sentrum

Kontorlokale i Ørsta velferdshus, Dalevegen 24, 6153 Ørsta
Tlf: 47713099


Vi er delt inn geografisk i to soner; aust og vest:

HBO aust dekkjer området Vallabøen, Sentrum aust, Mosmarka, Mo, Åmdal og Follestaddal.
Einingsleiar Laila Bjørkedal

HBO vest dekkjer Grepalia, Sentrum vest, Hovdebygda, Rystefeltet, Sørheim/Steinnes, samt Sætre  mot Liadal.
Einingsleiar Nina Ulstein

 

Heimeteneste Vartdal

Vartdal helsetun har sjukeheim, bufellesskap, trygdebustadar og base for HBO i same bygg
Sone Vartdal HBO er frå Rjånes til Store-Standal.

Heimeteneste Sæbø

Heimesjukepleie/heimetenestene er integrert i Hjørundfjordheimen.

Kontakt

Heimetenester Sentrum
47713099
Heimetenester Bakk-Ola
47713535
Heimetenester Vartdal
70045000
Heimetenester Sæbø
70045750
Sigrun Marit Halkjelsvik tenesteleiar
48010415
@ Sigrun Marit Halkjelsvik
Laila Bjørkedal avdelingsleiar
95207829
@ Laila Bjørkedal
Nina Ulstein avdelingsleiar
95360759
@ Nina Ulstein
Nina Måseidvåg avdelingsleiar
70045750
@ Nina Måseidvåg
Agnieszka Kubon-Rzeszutek Avdelingsleiar
90219443
@ Agnieszka Kubon-Rzeszutek
Sara Vartdal Vinjevoll avdelingsleiar
90035366
90035366
@ Sara Vartdal Vinjevoll