Permisjonsordningar

Arbeidsgjevar kan i særskilde tilfelle, og etter skriftleg søknad, gi ulike permisjonar for arbeidstakar dersom det finst heimel for det i lov- og/eller avtaleverk. Er du tilsett i Ørsta kommune, finn du eigne skjema som skal nyttast for søknad om permisjonar under 14 dagar, og ved foreldrepermisjon. 

Avhengig av grunnlaget for permisjon, og kva lovar og avtalar som regulerer permisjonsordninga, vil permisjon vere med eller utan løn. Tilsette kan finne meir informasjon om dette på kommunen si intranettside (Personalhandboka).